ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/2017 J

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: OD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY D/S BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Miejsce pracy: Iława

Wymiar etatu: 1/5

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Data udostępnienia: 2017-03-13

Ogłoszono dnia: 2017-03-13 przez Beata Lenartowicz

Termin składania dokumentów: 2017-03-24 14:00:00

Nr ogłoszenia: 01/2017 J

Zlecający: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
 • Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kandydat posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią;
 • Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922);
b. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy;
 • Znajomość ustawy Kodeks Pracy;
 • Znajomość ustawy Karta Nauczyciela;
 • Znajomość oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy w szkole;
 • Rzetelność,  odpowiedzialność;
 • Sumienność i dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
a. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

V. Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - oryginał,
• list motywacyjny,
• Curriculum Vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
• kserokopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach,
•kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
•oświadczenie kandydata, ze posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r. 922 z póź. zm.) do celów przygotowania i przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-24 14:00:00
b. Sposób:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2017 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Zespołu Placówek szkolno-Wychowawczych w Iławie, ul. Kościuszki 23A, 14-200.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze od inspektora do głównego specjalisty ds. bhp”. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę  ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi zgodnie z Regulaminem

VII. Informacje dodatkowe:

 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie  z Regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora.
 • Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – Beata Lenartowicz pod numerem telefonu (089) 648-25-53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Lenartowicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Lenartowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 13:51:22
Wprowadził informację do BIP: Aleksandra Łużyńska Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 14:17:23
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Łużyńska Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 09:58:28
Artykuł był wyświetlony: 854 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu