ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Ogłoszenie o naborze Nr 3/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: Ogłoszenie o naborze Nr 3/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik

Miejsce pracy: Iława

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: DPS Iława

Data udostępnienia: 2024-06-17

Ogłoszono dnia: 2024-06-17

Termin składania dokumentów: 2024-06-27 10:00:00

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze Nr 3/2024

Zlecający: Dom Pomocy Społecznej w Lubawie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie w jednym z poniższych zakresów:
• nauk medycznych,
• pedagogiki,
• pracy socjalnej,
• psychologii,
• administracji,
• prawa,
b) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
• uzyskał specjalizację lub  ukończył studia  podyplomowe mające zastosowanie w pomocy społecznej,
• uzyskał specjalizację lub ukończył studia podyplomowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
• uzyskał specjalizację lub ukończył studia podyplomowe w innej dziedzinie umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz Medyczno-Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Iławie,
c) co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie w tym okresie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym  z  wymaganiami na danym stanowisku,
d) znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych związanych z realizacją zadań merytorycznych na ww. stanowisku, w szczególności:
a) ustawy o samorządzie powiatowym,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  - w przypadku obcokrajowców  znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
h) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
j) kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
b) posiadanie predyspozycji, między innymi: odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
c) umiejętność pracy z zespołem i kierowanie zespołem,
d) łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi,
e) umiejętność podejmowania decyzji,
f) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
g) wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne,
h) znajomość obsługi komputera i programów służących do wykonywania funkcji kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz medyczno-rehabilitacyjnego,
i) mile widziane umiejętności pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. W zakresie nadzoru:
- kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników (pielęgniarki, opiekunki, pokojowe) obowiązującego Regulaminu Pracy, wykonywania zadań zgodnie z zakresami czynności oraz bieżącymi zleceniami,
- dbanie o mieszkańców, o właściwe zabezpieczenie ich potrzeb życiowych wynikających z zamieszkania w Domu, właściwe sprawowanie usług wynikających
z Regulaminu Organizacyjnego i innych aktów prawnych,
- czuwanie nad czystością oraz należytym stanem higienicznym pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, biurowych, ciągów komunikacyjnych i pozostałych pomieszczeń,
- dokonywanie systematycznych obchodów, udzielanie rad i wskazówek dotyczących pracy podległego personelu,
- dokonywanie systematycznych odpraw z pracownikami w celu omówienia spraw związanych z pracą,
- dokonywanie inspekcji w godzinach popołudniowych, nocnych, a także w niedzielę
 i święta oraz dni wolne od pracy,
- zlecanie i czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem poleceń przez podległy personel.
2. W zakresie organizacji pracy:
- planowanie i organizowanie pracy pracownikom działu opiekuńczo – terapeutycznego oraz medyczno - rehabilitacyjnego (pielęgniarki, opiekunki, pokojowe),
- ścisła współpraca z Dyrektorem, Kierownikiem Działu Opiekuńczo -Terapeutycznego oraz Medyczno - Rehabilitacyjnego w Lubawie, kierownikiem sekcji administracyjno- gospodarczej,  lekarzem psychiatrą, lekarzem pierwszego kontaktu, fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym, terapeutami i innymi pracownikami Domu,
- dbanie o właściwe zapewnienie mieszkańcom usług zdrowotnych, ustalenie terminów wizyt lekarskich i delegowanie personelu do udziału w konsultacjach,
- zaopatrywanie mieszkańców w leki na podstawie indywidualnych recept,
- zaopatrywanie mieszkańców w pieluchomajtki i inne artykuły pomocowe na podstawie innych wniosków, z refundacji NFZ i poza refundacją,
- wprowadzanie do ewidencji leków przyjmowanych przez mieszkańców oraz kontrolowanie prawidłowego rozchodu leków,
- zaopatrywanie działu w środki chemiczne, artykuły biurowe niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez podległy personel, zgodnie z przyjętymi normami zużycia,
- przekazywanie pracownikowi socjalnemu informacji o sytuacji zdrowotnej mieszkańców niezbędnych do przeprowadzania wywiadów aktualizacyjnych,
- zaopatrywanie działu w materiały opatrunkowe i inne materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania czynności pielęgnacyjnych,
- zlecanie i czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem poleceń przez podległy personel,
- składanie wniosków w sprawie zatrudnienia pracowników w dziale opiekuńczo
– terapeutycznym oraz medyczno-rehabilitacyjnym oraz podstawowych świadczeń opiekuńczych,
- zlecanie i czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem poleceń przez podległy personel,
- sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, dbanie aby były one wykorzystane w terminie,
- ustalanie zastępstw,
- sporządzanie planów pracy działu na dany rok,
- sporządzanie planu szkoleń na dany rok,
- kontrolowanie nieobecności w pracy,
- czuwanie nad organizacją pracy w zakresie  bezpieczeństwa  podopiecznych  i podległego personelu,
- udział w zebraniach społeczności i samorządu  mieszkańców,
- koordynowanie pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
- pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu konfliktów,
- udział w uroczystościach organizowanych przez Dom,
- nadzorowanie estetyki pokoi mieszkańców wg upodobań.
- przedstawianie Dyrektorowi opinii o pracownikach i mieszkańcach Domu w Iławie.
3. W zakresie  współpracy komórek organizacyjnych:
- udział w opracowywaniu planów wydatków szczególnie związanych z kierowanym działem,
- kierowanie i udział w pracach zespołu opiekuńczo – terapeutycznego oraz innych zespołów bądź komisji powoływanych przez Dyrektora Domu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

w maju 2024 roku wyniósł poniżej 0 %

V. Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata powinna zawierać w szczególności:
1) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, który stanowi załącznik do ogłoszenia,
2) list motywacyjny,
3) Curriculum Vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
4) kserokopię  dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
6) kserokopie świadectw pracy, ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących,        
7) oświadczenie kandydata, że  nie był  skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego oraz za umyślne  przestępstwo skarbowe,  
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych, który stanowi załącznik  do ogłoszenia.
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,  które stanowi załącznik  do ogłoszenia,
10) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-27 10:00:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Sławinska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-17 14:35:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Osicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-17 14:39:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-03 09:33:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony