ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: KIEROWNIK PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Miejsce pracy: Iława

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Port Śródlądowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie

Data udostępnienia: 2021-09-15

Ogłoszono dnia: 2021-09-15

Termin składania dokumentów: 2021-09-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2021

Zlecający: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,                                                       
 5) wykształcenie wyższe,    
 6) minimum 5-letni staż pracy lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem i wymaganiami na stanowisku,
 7) nieposzlakowana opinia,
 8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 9) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10) znajomość przepisów ustawy o żegludze śródlądowej, o drogach publicznych, przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, podstawowa znajomość prawa administracyjnego i ustawy o finansach publicznych,
b. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie obowiązków na stanowisku,
2) zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych,
3) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
4) preferowane kierunki studiów: techniczne, administracyjne, prawnicze,
5) obsługa komputera (pakiet MS Office),
6) znajomość języków obcych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pomoc Dyrektorowi jednostki w kierowaniu bieżącą działalnością jednostki,
 2. całościowy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem portu śródlądowego,
 3. organizowanie pracy i podział obowiązków w porcie, koordynowanie działań,
 4. nadzór nad ogólnym wizerunkiem portu,
 5. opracowywanie planu działania portu w sezonie i poza nim,
 6. nadzór nad zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem,
 7. nadzór nad utrzymaniem należytego stanu oraz konserwacją i remontami urządzeń portowych,
 8. nadzór nad ruchem i postojem jednostek w porcie,
 9. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem portu oraz monitorowanie stanu realizacji zawartych umów,
 10. nadzór nad dostępnością oferowanych przez port usług oraz właściwą obsługą klientów,
 11. nadzór nad prawidłowym działaniem funkcjonującego w porcie Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK), 
 12. kontrola prawidłowości pobierania opłat za usługi świadczone w porcie,
 13. udział w spotkaniach z delegacjami oraz kontrahentami portu,
 14. nadzór nad organizacją i obsługą targów, wystaw, prezentacji,
 15. nadzór nad realizacją działań promocyjnych usług oferowanych w porcie,
 16. inicjowanie nowych form usług portowych, 
 17. zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w porcie, 
 18. nadzór nad utrzymaniem portu w należytym stanie pod względem sanitarnym i porządkowym,
 19. przyjmowanie od klientów uwag i reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług,
 20. współpraca z innymi komórkami PZD,
 21. ustalanie i nadzór nad prawidłowym, celowym, efektywnym i oszczędnym wydatkowaniem środków finansowych,
 22. opracowywanie raportów i zestawień kosztowych, sprzedażowych i finansowych  dotyczących funkcjonowania portu,
 23. sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania porządku, przestrzegania zasad bhp i ppoż na terenie portu,
 24. wykonywanie zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obronycywilnej,
 25. pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. informacji niejawnych w PZD.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata powinna zawierać:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza stanowi załącznik do Ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) CV z przebiegiem pracy zawodowej,
4) kserokopie dyplomów, potwierdzających wyższe wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu – potwierdzające staż pracy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (druk oświadczenia stanowi załącznik do Ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazo korzystaniu z pełni praw publicznych (druk oświadczenia stanowi załącznik do Ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk oświadczenia stanowi załącznik do Ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druk oświadczenia stanowi załącznik do Ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (oświadczenie zawarte jest w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Ogłoszenia),
11) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (druk klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do Ogłoszenia),
Dodatkowo:
12) kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, związane z zakresem obowiązków na stanowisku.
 
Wszystkie oświadczenia, klauzula, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-27 15:00:00
b. Sposób:
Kandydaci powinni składać oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Kierownik Portu Śródlądowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Iławie – Ogłoszenie Nr 2/2021 z dnia 15 września 2021r.”
w terminie do dnia 27 września 2021r. do godz. 1500 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie - ul. Kościuszki 33A, pokój 12 (decyduje faktyczny wpływ dokumentów aplikacyjnych). 

VII. Informacje dodatkowe:

Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
 
I etap
Analiza dokumentów polegająca na zapoznaniu się Komisji z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Celem analizy jest ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna z poszczególnymi kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia. Celem rozmowy jest poznanie motywów ubiegania się kandydata o wakujące stanowisko pracy, planów zawodowych, wizji działania i rozwoju Portu w przyszłości, poznanie predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku, ocena znajomości zagadnień ustaw, weryfikacja wiedzy niezbędnej do objęcia stanowiska.  
Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ustalone z poszczególnymi kandydatami telefonicznie.
Kończąc procedurę konkursową Komisja dokona wyboru kandydata (kandydatów) w największym stopniu spełniającego wymagania zdefiniowane w ogłoszeniu i przedstawi propozycję zatrudnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.
Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana do wiadomości – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.
 
1. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg po terminie określonym w Ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom bez rozpatrzenia.  
2. Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, zostaną o tym poinformowani i wraz z pismem otrzymają zwrot dokumentów oraz nie będą już powiadamiani o dalszym toku naboru.
3. Dokumenty kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu naboru, ale nie znaleźli się w gronie osób wyłonionych przez Komisję jako te, których oferty przedstawiono Dyrektorowi PZD w celu podjęcia ostatecznej decyzji o zatrudnieniu, otrzymają pisemną informację o wyniku naboru oraz zwrot przedłożonych dokumentów. 
4. Dokumenty kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu naboru i którzy znaleźli się w gronie osób wyłonionych przez Komisję jako te, których oferty przedstawiono Dyrektorowi PZD w celu podjęcia ostatecznej decyzji o zatrudnieniu, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w Ogłoszeniu o naborze, na wypadek konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska i po upływie tego okresu zostaną im odesłane.
 5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
 
 
Informacji na temat naboru na stanowisko udzielają:
Radosław Augustyniak  – Zastępca Dyrektora – pok. nr 13 – tel. 89 644 80 62,
Magdalena Dojutrek – Specjalista – pok. nr 12 – tel. 89 649 35 50.      
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lech Tatarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-15 13:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-15 14:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30 15:08:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony