ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Badania techniczne pojazdów - stacje kontroli pojazdów, diagności

Wydział Komunikacji

Czyste warstwy, menu, definicje symboli do Ewmapy dla powiatu iławskiego

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

INFORMACJA o pojazdach usuniętych z drogi i umieszczonych na parkingu strzeżonym

Wydział Komunikacji

Karty wędkarskie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oddanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy

Wydział Komunikacji

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Pozwolenie na pozyskanie drzewa/drzew do wyrębu zgodnie z inwentaryzacją stanu lasu

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wymagane dla podmiotów prowadzących instalację

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

PRAWA JAZDY

Wydział Komunikacji

Procedura postępowania w sprawie wydania pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok, szczątków ludzkich lub szczątków powstałych ze spopielenia zwłok

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Przekazanie działek skarbu Państwa na wniosek osób uprawnionych

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Przyjęcie dokumentacji geologicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (do 31-12-2012r.)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (od 01-01-2013r.)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja egzotycznych zwierząt

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

REJESTRACJA POJAZDU

Wydział Komunikacji

Roboty geodezyjne podlegające zgłoszeniom

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gmin

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wpis do ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Iławie

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wpis zmian danych w ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów

Wydział Geodezji i Nieruchomości

WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH - NOWE, WTÓRNIKI, DODATKOWA

Wydział Komunikacji

Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Wydanie zaświadczenia poświadczające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego (do dodatku mieszkaniowego)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydział Komunikacji

Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji

Wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji

Wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wydział Komunikacji

Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu

Wydział Komunikacji

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Wydział Geodezji i Nieruchomości

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wydział Komunikacji

Wypis z ewidencji klubów: sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Wydział Komunikacji

Zaświadczenie iż działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich oraz złóż kopalin

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

Wydział Komunikacji

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB O NABYCIU POJAZDU

Wydział Komunikacji

Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na sieciowe narzędzia połowowe

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenia robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Zmiana opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Wydział Geodezji i Nieruchomości