ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYREJESTROWANIE POJAZDU Drukuj informacjęSprawa: WYREJESTROWANIE POJAZDU

Szczegóły informacji

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2020-03-31 13:02:33

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
 
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa
 
 
 

Telefon kontaktowy

89 649 07 32, dla zamiejscowego stanowiska w Lubawie 89 645 37 63

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Wymagane Dokumenty

1. WYREJESTROWANIE  W PRZYPADKU PRZEKAZANIA POJAZDU DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych  z eksploatacji albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie unijnym;
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • dokument/dokumenty własności, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu,
 • tablicę(e) rejestracyjne pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego,
Opłaty:
 • 10 zł - za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu
 • 17 zł - opłata skarbowa  w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
DODATKOWE INFORMACJE
 
Ważne: Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
 • wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wyrejestrowanie wraz z wymaganymi prawem dokumentami, wydając decyzję administracyjną.
 • przesyłając pocztą wniosek o wyrejestrowanie pojazdu należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów wraz z tablicami, dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu, jeżeli była wydana i dowodem opłaty skarbowej (numer rachunku znajduje się w zakładce Wykaz rachunków bankowych)
 
 
2. WYREJESTROWANIE  W PRZYPADKU KRADZIEŻY POJAZDU
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • stosowne oświadczenie złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie składa właściciel pojazdu.
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • dokument/dokumenty własności, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego,  lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego,
Opłaty:
 • 10 zł - za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu
 • 17 zł - opłata skarbowa  w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
DODATKOWE INFORMACJE
 
Ważne: Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
 • wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wyrejestrowanie wraz z wymaganymi prawem dokumentami, wydając decyzję administracyjną.
 • pojazd odzyskany po kradzieży podlega powtórnej rejestracji.
 
 
​3. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO SPRZEDAŻY ZA GRANICĘ
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o zbyciu pojazdu lub kopie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym  wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
Do wglądu: 
 • oryginał dowodu osobistego,
Opłaty:
 • 10 zł - za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu
 • 17 zł - opłata skarbowa  w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
DODATKOWE INFORMACJE
 
Ważne: Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
 • wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wyrejestrowanie wraz z wymaganymi prawem dokumentami, wydając decyzję administracyjną.
 
 
4. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO TRWAŁEJ, ZUPEŁNEJ UTRATY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 • oryginał dokumentu potwierdzającego fakt udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie opłaty przez właściciela pojazdu na rzecz gminy na realizację zdań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • tablicę(e) rejestracyjne pojazdu
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa.
Do wglądu:               
 • oryginał dowodu osobistego,
   
Opłaty:
 • 10 zł - za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu
 • 17 zł - opłata skarbowa  w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Ważne: Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
 • wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wyrejestrowanie wraz z wymaganymi prawem dokumentami, wydając decyzję administracyjną.
 
 
5.  WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • dokument potwierdzający zniszczenie – kasację pojazdu za granicą. Dokument ten musi zawierać dane pojazdu oraz jednoznaczne stwierdzenie, ze pojazd został zdemontowany lub skasowany za granica.
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, 
 • tablicę(e) rejestracyjne pojazdu,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa.
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego,
   
Opłaty:
 • 10 zł - za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu
 • 17 zł - opłata skarbowa  w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Ważne: Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela.
 • wyrejestrowania pojazdu organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wyrejestrowanie wraz z wymaganymi prawem dokumentami, wydając decyzję administracyjną.
 • jeśli dokument, przedłożony do wniosku o wyrejestrowanie,  jednoznacznie nie potwierdza faktu kasacji lub jego zniszczenia za granicą,  przed wydaniem decyzji będzie konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, co znacznie przedłuży czas załatwienia danej sprawy.
 • jeżeli przedłożone dokumenty  sporządzone są w języku obcym, do wniosku należy dołączyć tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Czas realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczenska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-31 13:02:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Nikczenska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-31 13:02:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 15:09:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony