ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanegoDrukuj informacjęSprawa: Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Szczegóły informacji

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 08:44:34

Termin załatwienia

do 21 dni

Osoba kontaktowa

Iwona Zaborowska

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105),

Telefon kontaktowy

089-649-07-73

Adres e-mail

budownictwo@powiat-ilawski.pl

Miejsce odbioru

po odbiór decyzji należy zgłosić się w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) tel. Nr 089 649-07-71 lub 089 649-07-74

Wymagane Dokumenty

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Iławskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Informacje dodatkowe:
- właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno budowlanymi i Polskimi Normami,
- jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłata od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:
-  75% stawek opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę.
Zwalnia się od opłaty skarbowej za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania:
1. wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej:
1. Zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Tryb odwoławczy

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmianami), § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postepowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Podstawa prawna

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać:
nazwisko i adres inwestora, nazwę organu mającego wydać decyzję, nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją oraz zakres planowanych robót, datę i podpis inwestora,
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor powinien dołączyć:
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu , w której zamierza dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno- użytkowymi i technologicznymi,
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno – użytkowej adaptacji obiektu lub jego części,
- wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego, ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu jeśli zachodzi potrzeba jej opracowania,
- dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Benedykt Dutka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benedykt Dutka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:35:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Osicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 08:44:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 09:36:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony