ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanegoDrukuj informacjęSprawa: Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego

Szczegóły informacji

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2009-10-13 08:44:36

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Iwona Zaborowska

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105),

Telefon kontaktowy

089-649-07-73

Adres e-mail

budownictwo@powiat-ilawski.pl

Miejsce odbioru

po odbiór decyzji należy zgłosić się w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) pok. 319 nr tel. 089 649-07-71 lub pok. 321 nr tel. 089 649-07-74

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę należy dołączyć:
- projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi,
- oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717)
- specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
3. W razie stwierdzenia niezgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
- wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz stwierdzenia niekompletności projektu budowlanego i braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości, ustalając termin, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Zatwierdzenie projektu budowlanego
47,-
Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
90,-
Zaświadczenia
17,-
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
5,-
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania pozwolenia /zmiana pozwolenia na budowę/
44,-
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia
17,-
Pozwolenie na budowę
Nowe obiekty budowlane:
 
Budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej
-   nie więcej niż
 
 
1,-
539, -
Budynek do celów gospodarczych w gospodarstwie rolnym
14,-
Inny budynek
48,-
Studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków
20,-
Budowla związana z produkcją rolną  /płyty i zbiorniki na gnojowicę/
112,-
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi o długości do 1 km
105,-
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi
2143,-
Inny obiekt budowlany
155,-
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym
91,-
Rozbudowa /przebudowa/ obiektu budowlanego
50% stawek powyższych
Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
75% stawek powyższych
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę
150% stawek powyższych
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
25% stawek powyższych
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
36,-
Nie odlegają opłacie skarbowej czynności w sprawach budownictwa mieszkaniowego
Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Iławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna

Art. 28, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity j z 2006r.Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Benedykt Dutka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benedykt Dutka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Benedykt Dutka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 08:44:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Benedykt Dutka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 09:35:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony