ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PRAWA JAZDYDrukuj informacjęSprawa: PRAWA JAZDY

Szczegóły informacji

PRAWA JAZDY

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2009-10-20 14:09:43

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Katarzyna Leśniak-Kornaga, Katarzyna Marchelek, Dagmara Rubalewska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Telefon kontaktowy

089-649-07-33, 089-649-07-52, dla Lubawy -89 645 37 63

Adres e-mail

prawajazdy@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty przed przystąpieniem do szkolenia - w celu uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK):
- wniosek o wydanie prawa jazdy;
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane (w przypadku osób niepełnoletnich);
- kopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

UWAGA! WNIOSEK O PRAWO JAZDY SKŁADA OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY. 
PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU NALEŻY PREZDŁOŻYĆ WAŻNY  DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu)

 
PO POZYTYWNYM EGZAMINIE NA PRAWO JAZDY NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA PRAWO JAZDY W KWOCIE 100,00 ZŁ I OPŁATĘ EWIDENCYJNĄ W KWOCIE 0,50 ZŁ
 

Wymiana prawa jazdy (zmiana danych) lub wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata dokumentu)
•    wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy/zmianę danych;
•    dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej;
•    kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
•    kserokopię posiadanego prawa jazdy – w przypadku zmiany danych;
•    oświadczenie o utracie prawa jazdy, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w przypadku ubiegania się o wtórnik prawa jazdy);


opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.
UWAGA! WNIOSEK O PRAWO JAZDY SKŁADA OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY. 
 
 
Wymiana prawa jazdy z powodu przedłużnia terminu ważności prawa jazdy
•    wniosek o wydanie  prawa jazdy/zmianę danych;
•    dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej;
•    kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
•    kserokopię posiadanego prawa jazdy ;
•   orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowowców ;
 
opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł.
UWAGA! WNIOSEK O PRAWO JAZDY SKŁADA OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY. 
 
 
Uzyskanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej lub ukończenia szkolenia okresowego
•    wniosek o wydanie prawa jazdy;
•    dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej;
•    kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej;
•    orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
•    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
•    kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
•    kserokopia posiadanego prawa jazdy;

Uwaga! Wpis do prawa jazdy dokonuje się poprzez wymianę dokumentu prawa jazdy.WNIOSEK O PRAWO JAZDY SKŁADA OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY. 
opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł i opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł.
 
 

Wymiana karty motorowerowej osób po ukończeniu 14 roku życia.
•    wniosek o prawo jazdy;
•    dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej;
•    kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
•    kartę motorowerową. W przypadku jej utraty dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia o wydaniu karty motorowerowej wystawionego przez organ, który ją wydał;
•    pisemna zgoda rodzica na uzyskanie prawa jazdy (w przypadku osoby nieletniej)

Uwaga! Wniosek o prawo jazdy składa osoba, której wniosek dotyczy, wraz  z opiekunem prawnym (w przypadku osób niepełnoletnich). Osoba, składając wniosek, powinna okazać do wglądu ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu.

opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,00 zł i opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł.
 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
•    wniosek o wydanie prawa jazdy międzynarodowego;
•    dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;
•    kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
•    kserokopię posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ

Uwaga! Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się na podstawie ważnego prawa jazdy, wydanego przez polski organ, przez każdego starostę.

opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 35,00 zł.
UWAGA! WNIOSEK O PRAWO JAZDY SKŁADA OSOBA, KTÓREJ WNIOSEK DOTYCZY. 

Opłaty

 
opłaty w Wydziale Komunikacji można dokonywać:
bezgotówkowo -  dokonanie opłaty kartą płatnicza na stanowisku obsługi na terminal PWPW S.A.( doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2,00 zł –  pobierana przez PWPW S.A)
-  korzystając z płatności za pośrednictwem InfoCar www.info-car.pl do wniosku należy dołączyć wydruk, na którym znajdują się informacje o płatności, jakiej dokonano, kwota, kod 2d i kod cyfrowy (identyfikator transakcji).Warunkiem uznania dowodu opłaty dokonanej przelewem jest prawidłowe opisanie tytułu przelewu tj. podanie danych : imię i nazwisko, adres (zwłaszcza gdy przelew jest dokonywany z konta osoby, której sprawa nie dotyczy)
 
UWAGA! Należy pamiętać, że prawo jazdy będzie zamówione dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za jego wydanie. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy dowód uiszczenia opłaty można przesłać na adres mailowy prawajazdy@powiat-ilawski.pl, przesłać na adres urzędu lub dostarczyć osobiście.
 
 
Wykaz opłat:
 
1. Wydanie krajowego prawa jazdy - 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
2. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł
 
Opłaty skarbowe:
1. Zaświadczenia - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności dokumentu - 5 zł /stronę
3. Upoważnienie - 17 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego.

Uwagi

można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.
 
Wnioski o prawo jazdy można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na stronie www.esp.pwpw.pl
 
 

Podstawa prawna

  1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierownia pojazdami 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Nikczeńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczeńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 12:18:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 14:09:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-27 10:57:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony