ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: REJESTRACJA POJAZDUDrukuj informacjęSprawa: REJESTRACJA POJAZDU

Szczegóły informacji

REJESTRACJA POJAZDU

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2009-10-20 14:09:45

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa
 

Telefon kontaktowy

89-649-07-32, 89-649-07-31, 89-649-07-51, 89-649-08-30, 89-649-08-28, 89-649-08-29 - Lubawa -89 645-37-63

Adres e-mail

komunikacja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Niezwłocznie.
Rejestracji pojazdu dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o  rejestrację wraz z wymaganymi prawem załacznikami, organ rejestruje pojazd czasowo na okres 30 dni wydając pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne. W tym czasie realizowane jest zamówienie na spersonalizowany dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie.
Przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego, dokument należy wymienić w tutejszym urzędzie na dowód rejestracyjny.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Wymagane Dokumenty

.
 
Komunikat dla klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie
 
Zgodnie z przepisem art. 31ia  ustawy z dnia  02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2095 ze zm.),
 
od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
wydłuża się do 60 dni
 
terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. terminy na:
 • zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
 
 
 
1.  REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenie indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego, pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochódu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodu specjalnego (kategoria homologacyjna Ml i N1)),
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)
  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dkument tożsamosci (do wglądu),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
Opłaty:
 • 161.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 • 1081.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 1080,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - opłata od wydania tablic indywidualnych w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 581.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 580,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - opłata od wydania tablicy indywidualnej w przypadku motocykli i ciągników rolniczych
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
WAŻNE - Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu lub miejsca siedziby (przedsiębiorstwo).
 1. W przypadku nabycia samochodu osobowego, pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochódu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodu specjalnego (kategoria homologacyjna Ml i N1, od wyspecjalizowanego salonu  sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.
 2. W przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016 r. oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu.
 
 
 

2.  REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO:
 
    A)      Z    UNII EUROPEJSKIEJ   I   EFTA
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki).
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego - część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (dotyczy samochodu osobowego, pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochódu ciężarowego (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodu specjalnego (kategoria homologacyjna Ml i N1)),
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w Polsce wraz z Dokumentem Identyfikacji Pojazdu,
 • tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
 
  B)      Z   KRAJU SPOZA  UNII  EUROPEJSKIEJ  LUB  EFTA
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki).
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dokument odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
 • dokument/dokumenty wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów  za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w Polsce (jeżeli jest wymagane) wraz z Dokumentem Identyfikacji Pojazdu,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)
  Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dkument tożsamosci (do wglądu),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
Opłaty:
 • 161.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 • 1081.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 1080,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - opłata od wydania tablic indywidualnych w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 581.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 580,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - opłata od wydania tablicy indywidualnej w przypadku motocykli i ciągników rolniczych
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
UWAGA:
Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pieniężnej w wysokosci od 200 do 1000 zł.
Przepis art. 71 ust. 7 stanowi, cyt.: "Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia"
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
WAŻNE - Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu lub miejsca siedziby (przedsiębiorstwo).
 1. Organ rejestrujący dokonuje warunkowej rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela w sytuacji, gdy do wniosku o rejestrację nie zostanie dołączony dokument poświadczający zapłatę akcyzy lub dowód odprawy celnej. W takiej sytuacji wnioskujący o rejestrację składa oświadczenie, że od chwili zarejestrowania pojazdu do dnia odbioru dowodu rejestracyjnego stałego i otrzymania decyzji o stałej rejestracji nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o stałej rejestracji, wnioskujący o rejestrację pojazdu jest zobowiązany dołączyć do wniosku o rejestrację brakujące dokumenty,
 2. W przypadku pojazdu sprowadzonego po dniu 31 grudnia 2019 r., nabywca dołącza dowód własności pojazdu z adnotacją zbywcy potwierdzającą datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego albo oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu wystawione dla nabywcy, dołączone do dowodu własności, jeżeli właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje jego zbycia przez pierwszą rejestrację.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie,
 4. Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy pojazdów wprowadzonych (objętych procedurą dopuszczenia do obrotu) na terytorium kraju w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2015 r. Nr konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 
 
 
 
 
3.   REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI ( inaczej - PRZEREJESTROWANIE)
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 •  wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie  internetowej BIP->Wnioski, druki, procedury załatwiania spraw->druki)
 • oryginał dowodu/dowodów własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne; w przypadku gdy do pojazdu była wydana dodatkowa tablic rejestracyjna służąca do oznaczenia bagażnika, do wniosku należy dołączyć wszystkie trzy zalegalizowane tablice rejestracyjne
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu),
Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał pozwolenia czasowego (jeśli było wydane) lub orginalny dowód rejestracyjny,
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dkument tożsamosci (do wglądu),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
 
OPŁATY
 • 161.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych)
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów;
 • 81.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i wydaniem pozwolenia czasowego
 • 67.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 66,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego
 • 1081.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 1080,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - opłata od wydania tablic indywidualnych w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 581.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 580,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - opłata od wydania tablicy indywidualnej w przypadku motocykli i ciągników rolniczych
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
 
UWAGA:
Stosownie do przepisu art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze w wysokości od 200 do 1000 zł.
Zawiadmienie można składać drogą elektroniczną na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
lub też pocztą, wysyłając zawiadomienie wraz z kopią dowodu własnosci na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
WAŻNE - Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu lub miejsca siedziby (przedsiębiorstwo).
 1. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności pojazdu (dołączonym do wniosku o rejestrację) są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli nabywcą i zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.
 2. Do wniosku o rejestrację, w dniu rejestracji, należy dołączyć dotychczasowe tablice rejestracyjne celem wymiany na nowe oznaczenia lub zalegalizowania posiadanych tablic rejestracyjnych. 
 

Czas realizacji

- niezwłocznie na stanowisku obsługi;
- w szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdów może być dłuższy.
  Wówczas stosuje sie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Opłaty

 
 
UWAGA!
Od 01.12.2020 r. została zlikwidowana kasa w Urzędzie
 
Wszelkie opłaty dot. spraw związanych z rejestracja pojazdów mogą być dokonywane:
bezgotówkowo -  dokonanie opłaty kartą płatnicza na stanowisku obsługi na terminal PWPW S.A.
-  korzystając z płatności za pośrednictwem InfoCar www.info-car.pl do wniosku należy dołączyć wydruk, na którym znajdują się informacje o płatności, jakiej dokonano, kwota, kod 2d i kod cyfrowy (identyfikator transakcji).Warunkiem uznania dowodu opłaty dokonanej przelewem jest prawidłowe opisanie tytułu przelewu tj. podanie danych nr VIN pojazdu lub / oraz nr rejestracyjnego pojazdu, którego dotyczy opłata i danych zleceniodawcy czyli właściciela pojazdu wraz z nr PESEL lub REGON w przypadku gdy opłata wykonywana jest z konta innej osoby - lub
- dokonanie wymaganej opłaty w dowolnym banku na konto urzędu (wykaz kont bankowych podany wyżej) wg niżej podanego wykazu opłat.
 
Szczegółowy wykaz opłat za druki i tablice rejestracyjne + opłaty ewidencyjnej
 
Dowód rejestracyjny
54,00
0,50
Nalepki legalizacyjne tablicy
12,50
0,50
Tablice rejestracyjne samochodowe
80,00
-
Tablice indywidualne
1.000,00
-
Tablica motocyklowa, ciągnikowa, do przyczep
40,00
-
Tablica motorowerowa
30,00
-
Pozwolenie czasowe 
z urzędu
13,50
0,50
na wniosek właściciela
18,50
0,50
Komplet nalepek na tablice tymczasowe
12,50
0,50
Tablice tymczasowe samochodowe
30,00
-
Tablice tymczasowe: motocykl, ciągnik, motorower
12,00
-
Tablica tymczasowa do przyczepy
15,00
-
Tablica samochodowa zabytkowa 100,00 -
Tablica motocyklowa zabytkowa 50,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz opłaty skarbowej 
Decyzja o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu
10 zł
Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu wydana na wniosek jego właściciela 
10 zł
Decyzja zawierająca zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
10 zł.
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie
17 zł.
Inne zaświadczenia wydawane na wniosek
17 zł.
Za stwierdzenie zgodności z oryginałem ( od strony )
5 zł.
Za stwierdzenie własnoręczności podpisu
9 zł.
Za pełnomocnictwo
17 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Powiatu Iławskiego.

Uwagi

Informujemy, że na stronie internetowej: http://bezkolejki.eu/spilawa istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji.
 
Wnioski o rejestrację pojazdu można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na stronie www.esp.pwpw.pl
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik 
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szczepańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 12:08:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 14:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 14:56:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony