ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwoleniaDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Szczegóły informacji

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2009-10-18 22:16:23

Termin załatwienia

30 dni od daty doręczenia zgłoszenia

Osoba kontaktowa

Agnieszka Kopańska

Miejsce załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115

Telefon kontaktowy

089-649-0841

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 314, tel. 649-0841

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie sporządzone zgodnie z art. 152 ust. 2, 2b, 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, które powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
e) wielkość i rodzaj emisji;
f) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
g) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
2) numerze REGON prowadzącego instalację;
3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
 
W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Formularz zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego), jeżeli prowadzącym instalację nie jest osobą fizyczną,
2. dowód dokonania opłaty skarbowej wraz z oświadczeniem do jakiej kategorii przedsiębiorców w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców należy wnioskodawca,
3. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) w przypadku ustanowienia

Czas realizacji

30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłata za przyjęcia zgłoszenia w wysokości 120,00 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Iławskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U.  z 1019 r. poz. 1510)
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Dankowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kopańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-18 21:52:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-18 22:16:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 10:29:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony