ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłychDrukuj informacjęSprawa: Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Szczegóły informacji

Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział: Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Ogłoszono dnia: 2009-10-08 14:12:55

Termin załatwienia

Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 7 dni od dnia: 1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia, 2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia. Wnioskodawca powinien uzupełnić braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.

Osoba kontaktowa

Natalia Rohde

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa, pok. nr 112, I piętro

Telefon kontaktowy

89 649-08-38

Adres e-mail

organizacje@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz niezwłoczne poinformowanie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd o dokonaniu wpisu albo o bezskuteczności wniosku o wpis.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. gen Władysława Andersa 2a
14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:
1) protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami w sprawie:
a) założenia stowarzyszenia zwykłego,
b) przyjęcia regulaminu działalności,
c) wyboru przedstawiciela stowarzyszenia/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od postanowień zawartych w regulaminie działalności),
2) regulamin działalności;
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
5) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
6) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji składa zarząd – podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Opłaty

brak
 
Wydanie zaświadczenia
Starostwo Powiatowe wydaje zaświadczenie, na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, pobierając opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł. Przelew na rachunek nr 48 1600 1462 1016 7954 7000 0101

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Informacje
Zgodnie z ustawą  z dnia 7 kwietnia  1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z zm.) stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą   stowarzyszenia, które nie posiada  osobowości prawnej.
Stowarzyszenie zwykłe może zostać założone przez co najmniej 3 osoby spełniające warunki określone w art. 3 ww. ustawy.
Założyciele uchwalają regulamin działalności określający w szczególności:
 1. nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 2. cel lub cele,
 3. teren i środki działania,
 4. siedzibę,
 5. przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 6. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 7. sposób nabycia i utraty członkostwa,
 8. sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
 1. tryb wyboru oraz uzupełniania składu,
 2. kompetencje,
 3. warunki ważności uchwał,
 4. sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
 1. tryb wyboru oraz uzupełniania składu,
 2. kompetencje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-08 14:11:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-08 14:12:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Rohde
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-16 11:21:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony