ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCHDrukuj informacjęSprawa: WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Szczegóły informacji

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, WTÓRNIKI DRUKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2020-04-21 18:15:59

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Komunikacji - parter budynku - sala operacyjna
 
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa
Zamiejscowe stanowisko Wydziału Komunikacji 
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-200 Lubawa

Telefon kontaktowy

89-649-07-32, 89-649-07-31, 89-649-07-51, 89-649-08-31, 89-649-08-28, 89-649-08-29 , zamiejscowe stanowisko w Lubawie 89 645 37 63

Adres e-mail

komunikacja@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Uzyskanie wtórnika dokumentu

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen. Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

 
 
1. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek  (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej druk).
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność dostarczenia najpóźniej przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego w celu umieszczenia adnotacji urzędowej),
 • oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)   
 
Opłaty:  
 • 54,50 zł (opłata komunikacyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) –  wydanie nowego dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego
 • 73,50 zł (opłata komunikacyjna 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł) – wydanie  nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego na wniosek
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 Poniżej lin do strony internetowej, na której można sprawdzić status dokumentu – zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie":
 Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. 
 
 
 
2.  UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU ZNISZCZENIA/ UTRATY/ KRADZIEŻY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej druk),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, w przypadku jego zniszczenia,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność dostarczenia najpóźniej przy odbiorze wtórnika w celu umieszczenia adnotacji urzędowej),
 • stosowne oświadczenie właściciela w przypadku utraty/kradzieży  dowodu rejestracyjnego 
 • oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)    
​Opłaty 
 • 54,50 zł (opłata komunikacyjna 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) –  wydanie nowego dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego
 • 73,50 zł (opłata komunikacyjna 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł) – wydanie  nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego na wniosek
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 Poniżej lin do strony internetowej, na której można sprawdzić status dokumentu – zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie":
 Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. 
 
 
 
3.  UZYSKANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU 
 
WYMAGANE  DOKUMENTY         
 • wniosek  (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej druk),
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia dokumentu,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)
   
Opłaty:
 • 75,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 75,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) ​
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 • w przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją nowego pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.​
 • w przypadku utraty karty przed ponowną rejestracją pojazdu z innego powiatu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza: zaświadczenie wydane przez urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu; stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
 • w przypadku utraty karty przed ponowną rejestracją pojazdu zarejestrowanego w tut. urzędzie, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
W przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu, jednocześnie ze złożeniem wniosku o przerejestrowanie pojazdu, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni składając zamówienie na spersonalizowane dokumenty do PWPW SA w Warszawie.
 
 
 
4.  UZYSKANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej druk),
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia nalepki,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej oraz dowód opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (jeśli opłata skarbowa  jest wymagana) - wykaz opłat poniżej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument udzielający pełnomocnictwa 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości (paszport, karta stałego pobytu)
   
Opłaty:
 • 19,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (Uwaga - zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 • Nalepka kontrolna jest wydawana tylko w przypadku, kiedy pojazd posiada nowe białe tablice rej., tzw. "białe".
 • Jeśli o wtórnik nalepki ubiega się nabywca pojazdu, który jeszcze nie przerejestrował pojazdu na swoje nazwisko, a przed rejestracją zachodzi konieczność przeprowadzenia np. okresowego badania technicznego - do wniosku o wtórnik nalepki należy dołaczyć dokument lub dokumenty własności pojazdu.
 
 
Rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej następuje niezwłocznie,  po przedłożeniu wymaganych prawem dokumentów. Jednocześnie organ rejestrujący składa  zamówienie na wtórnik nalepki do PWPW S.A. w Warszawie. Czas oczekiwania na nalepkę to ok. 14 dni od  złożenia wniosku.

Czas realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. 
 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna NIkczenska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-21 18:15:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Nikczenska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-21 18:15:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Nikczenska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02 09:00:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony