ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Ogłoszono dnia: 2009-11-09 12:04:04

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Wpisu dokonuje się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Zabłotna

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pok. 116, I piętro

Telefon kontaktowy

89 649-07-36

Adres e-mail

edu@powiat-ilawski.pl

Sposób załatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176
ze zm.) uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy  działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działają na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.), z wyłączeniem  przepisów dotyczących rejestracji.
 
Ww. kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej  przez starostę  właściwego
ze względu na siedzibę klubu (uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania  do ewidencji).
 
Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis do ewidencji następuje w drodze decyzji.

Sposób prowadzenia ewidencji klubów sportowych określa rozporządzenie Ministra Sportu
 i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych ( Dz. U. Nr 243 poz. 1449).

Miejsce odbioru

Osobiście  w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

Komitet założycielski lub Zarząd klubu składa do właściwego starosty następujące dokumenty:
 1. wniosek o wpis do ewidencji z uwzględnieniem adresu siedziby klubu sportowego;
 2. statut;
 3. listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania  oraz własnoręczne podpisy założycieli;   
 4. listę obecności na zebraniu założycielskim;
 5. protokół wyboru komitetu założycielskiego (w tym adresu siedziby klubu);
 6. w przypadku dokonania wyboru władz stowarzyszenia – protokół z ich wyboru
  wraz z uchwałami odpowiednich władz statutowych.
Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji składa:
 1. komitet założycielski – podpisuje go komitet założycielski,
 2. zarząd – podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Opłaty

10 zł  pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) - płatna na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Iławie
 
Wydanie zaświadczenia
Starostwo Powiatowe wydaje zaświadczenie, na żądanie osoby ubiegającej się
 o zaświadczenie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, pobierając opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł.

Uwagi

Informacje
Osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają  statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm. ) prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach statut,
pod rygorem nieważności, określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
3) cele i sposoby ich realizacji;
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki
     członków;
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane
      w związku z pełnioną funkcją;
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań
     majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
8) zasady dokonywania zmian statutu;
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
 
Ponadto jeżeli stowarzyszenie zamierza:
 • zrzeszać małoletnich poniżej 16 lat to  statut powinien  określać zasady  dotyczące przynależności  do stowarzyszenia tych osób (art. 3 ust.  3  ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach),
 • zrzeszać cudzoziemców niemających  miejsca zamieszkania  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statut powinien  przewidywać taką możliwość (art. 4 ust. 2 ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach),
 • tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie zapisy,
  o których mowa w  art. 10a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 • zastąpić walne zebranie członków zebraniem delegatów (uzależniając to  od  przekroczenia    
  określonej liczby członków)  statut określa  zasady wyboru delegatów i czas trwania  ich kadencji (art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zabłotna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zabłotna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-09 11:51:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-09 12:04:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 08:44:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony