ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gminDrukuj informacjęSprawa: Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gmin

Szczegóły informacji

Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością gmin

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2009-10-20 10:28:21

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Tomasz Markuszewski (dla terenu miasta Iława oraz miasta i gminy Lubawa), Agnieszka Drapiewska (dla terenu gminy Iława, Kisielice, Susz i Zalewo)

Miejsce załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115 lub pok. 314.

Telefon kontaktowy

89 649 07 55, 89 649-07-79

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku.

Miejsce odbioru

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 314.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Zgoda właściciela, jeżeli jest wymagana.
4. Rysunek, mapa albo projekt zagospodarowania działki, wykonany przez projektanta
o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
5. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów.
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli takowe występują.
.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlegają opłacie.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usunięcie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwalnia się m. in. w przypadku:
Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
   - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Iławskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Nie jest wymagane zezwolenie m. in. na usunięcie:
- krzewów, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew ;
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje m. in. ozdobną,
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – w zależności od podmiotu usuwającego należy sporządzić stosowną dokumentację, w tym fotograficzną i przekazać organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Pozostałe przypadki wymienione są w art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018.1614) – Rozdział 4: Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Markuszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markuszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 10:09:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 10:28:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 10:57:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony