Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Komisje Rady Powiatu Iławskiego

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-14 12:29:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisje Rady Powiatu Iławskiego
Na podstawie Regulaminu Rady Powiatu, będącego Załącznikiem do Obwieszczenia Rady Powiatu Iławskiego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Iławskiego (Warmi.02.99.1507) informuje się, że:
1. Rada Powiatu, w drodze uchwały, powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań.
2. Do zadań komisji stałych należy:
a) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,
b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
c) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
d) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
e) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu iławskiego, dotyczących działalności Rady i Zarządu.
3. Komisja stała działa zgodnie z plane pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
4. Komisja jest zobowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie Rady.
5. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swego składu.
6. W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie Zarządu Powiatu.
7. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
8. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
a) w porozumieniu z Przewodniczącym Rady ustala termin i porządek posiedzeń,
b) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,
c) zwołuje posiedzenie Komisji,
d) kieruje obradami Komisji.
9. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.
10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. Na równi z nieobecnością traktować należy inną szczególną sytuację uniemożliwiającą Przewodniczącemu spełenianie obowiązków.
11. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosó w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
12. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w psrawach dotyczących projektów uchwał Rady.
13. Sprawozdanie Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję radny sprawozdawca.
14. Komisje są obowiązane do współpracy w zakresie spraw wspólnych.
15. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.
16. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada Powiatu w uchwale o powołaniu Komisji.
 
Rada Powiatu Iławskiego powołała następujące Komisje:
1. Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Budżetu i Finansów,
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
4. Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa,
5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Polak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-14 12:29:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-14 12:29:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-26 09:32:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7417 raz(y)