Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dom Pomocy Społecznej w Suszu

Szczegóły informacji

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 10:44:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy:

I. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

II. CENTRUM POMOCY RODZINIE
Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownik PCPR zapoznaje się z dokumentacją sprawy. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę i wydaje decyzję w sprawie skierowania/umieszczenia/odmowy skierowania do domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty:
- wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps,przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
- decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego, ustalającego wysokość renty lub emerytury,
- wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
- zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
- zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu - zgoda na potrącenie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
- w przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Stańczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Stańczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 10:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 10:44:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-13 11:32:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2055 raz(y)