ˆ

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

Szczegóły informacji

Dyrektor i jego kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2012-10-18 13:30:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor 

- Imię i nazwisko: Renata Anna Motylińska 
- Funkcję Dyrektora pełni od dnia: 1 października 2012 r. 
- Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany, pedagog, doradca zawodowy.

Kontakt:
tel. (89) 649-24-35
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie 
ul. Kopernika 8a
14-200 Iława
e-mail:

<e-mail>


www.poradnia.ilawa.pl

Kompetencje Dyrektora

1.  Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji kieruje dyrektor.
2.  Stanowisko dyrektora  powierza i z tego stanowiska odwołuje Zarząd Powiatu Iławskiego.
3.  Dyrektor w szczególności:
1)  kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,
2)  jest przewodniczącym rady  Centrum,
3)  sprawuje nadzór pedagogiczny,
4)  realizuje uchwały rady, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Centrum,
6)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Centrum,
7)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8)  stwarza warunki do działania w Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności statutowej Centrum,
9)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności w sprawach:
1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum,
2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum,
3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Centrum.
5.  Dyrektor przedstawia radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności jednostek wchodzących w skład Centrum.
6.  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą.
7.  Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1)  merytoryczny poziom jednostek wchodzących w skład Centrum,
2)  realizację zadań wynikających z uchwał rady, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego Centrum,
3)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Szczepańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Motylińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-18 13:30:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rozalia Bytner
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-18 13:30:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-30 11:50:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2187 raz(y)