ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/169/08Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/169/08

Szczegóły informacji

XXIII/169/08

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: 2009-02-24

Data podjęcia/podpisania: 2008-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-02-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 21 pozycja 1083, opublikowano dnia: 2009-02-09

Tytuł aktu:

W sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Stwierdza nieważność:

nieważność, uchwały, w, części, §3, ust.1, pkt, b, oraz, §, 12, tiret, 1., sformułowania, o, którym, mowa, 3, ust, 1, b., rozstrzygnięcie, nadzorcze, Woj., W-M

Traci moc:

VII/46/03

Utracił moc przez:

X/88/11

Na podstawie:

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z  2001 roku,  Dz. U.  Nr 142 poz. 1592,  z późn. zm.)

Treść:

§ 1. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia z budżetu powiatu.
2. Nagrody i  wyróżnienia z budżetu powiatu mogą być przyznawane trenerom oraz działaczom, którzy zasłużyli się w osiągnięciu wyników sportowych, o których mowa w ust. 1.
3. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu
i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej  i sportu w powiecie iławskim.
§  2.  Wszystkie nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu.
§ 3. 1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinien posiadać wysokie osiągnięcia sportowe bądź szczególne osiągnięcia sportowe o charakterze niewymiernym, a nadto:
a) być zawodnikiem w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej lub o sporcie kwalifikowanym,
b) być zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie powiatu iławskiego i prowadzącego działalność na jego terenie lub związku takich klubów sportowych ,
c) uprawiać  dyscyplinę sportu spośród określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
2. Za wysokie osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się zajęcie miejsc medalowych i punktowanych  we współzawodnictwie  międzynarodowym i krajowym, w szczególności  w:
- igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy,
- igrzyskach  paraolimpijskich,
- akademickich mistrzostwach  świata  i  uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy,
- zawodach rangi mistrzostw Polski,
przy czym w przypadku ubiegania się o wyróżnienie wystarczający jest udział w finale zawodów rangi mistrzostw Polski lub Pucharu Polski.
§ 4. 1. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.
2. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda lub wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi lub zawodnikom wyróżniającym się
w zespole.
§ 5.  Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom zasłużonym w uzyskaniu wysokich wyników sportowych lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym o niewymiernym charakterze przez zawodników, o których mowa w § 3.
§  6.  Wyróżnienia będą przyznawane w postaci dyplomów, trofeów sportowych, drobnego sprzętu sportowego.
§ 7. Zawodnik, trener, działacz może otrzymać w danym roku odpowiednio tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.
§  8.  Zarząd Powiatu Iławskiego w danym roku budżetowym może przyznać:
- zawodnikom – do 5 nagród pieniężnych w wysokości  500 zł (netto) każda,
- trenerom i działaczom – do 2 nagród pieniężnych w wysokości 1000 zł (netto) każda. 
§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony w terminie do ostatniego dnia lutego w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy lub osiągnięcie sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym o niewymiernym charakterze.
§ 10. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia.
§  11. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
-  złożenia po terminie,
- cofnięcia przez wnioskodawcę,
- złożenia przez kandydata pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
- braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§  12. Zarząd Powiatu przyznaje nagrody lub wyróżnienia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
- klubu sportowego lub związku klubów sportowych, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt b),
-  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Iławskiego,
po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady  Sportu.
§ 13. Wniosek w sprawie przyznania nagrody i wyróżnienia powinien być złożony na formularzu według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały.
§  14.  Wręczenie nagród lub wyróżnień odbywa się podczas sesji Rady Powiatu Iławskiego lub podczas ważnych uroczystości powiatowych.
§ 15. Środki przeznaczone na nagrody oraz wyróżnienia zostają uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.
§ 16. Traci moc uchwała Nr VII/46/03 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyznawania  nagród oraz wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów, instruktorów, działaczy sportowych i instruktorów sportu osób niepełnosprawnych.
§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Ogrodowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Rękawiecka - Połeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-04 13:41:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-04 14:00:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Blinkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-12 12:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony