ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1381
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
Nr aktu prawnego
XLII/331/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1382
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Iławskiego w latach 2018-2020
Nr aktu prawnego
XLII/330/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1383
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2017
Nr aktu prawnego
XLII/329/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1384
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
219/1086/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1385
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
219/1085/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1386
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Nr aktu prawnego
219/1084/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1387
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
219/1083/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1388
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia diagnozy funkcjonowania szkoły
Nr aktu prawnego
218/1082/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1389
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
218/1081/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1390
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie iławskim
Nr aktu prawnego
218/1080/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji