ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie
Nr aktu prawnego
220/1087/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zielkowie gm. Lubawa
Nr aktu prawnego
XLII/335/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLII/334/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018–2024
Nr aktu prawnego
XLII/333/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice
Nr aktu prawnego
XLII/332/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
Nr aktu prawnego
XLII/331/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Iławskiego w latach 2018-2020
Nr aktu prawnego
XLII/330/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2017
Nr aktu prawnego
XLII/329/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
219/1086/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
219/1085/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji