ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona na stronie internetowej powiatu iławskiego, wyłożona lub wywieszona w budynku  Starostwa Powiatowego w Iławie),
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Iławie:

I. dla informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1. Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informację w celu jej ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Iławie,

b) dalszego bezpłatnego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informację publiczną pozyskaną w celu ponownego wykorzystania. W takim przypadku obowiązane są do informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

3. Starostwo Powiatowe w Iławie nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie oraz dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące.

II. dla informacji udostępnianej w trybie wnioskowym:

1. Informacja publiczna jest udostępniana w celu jej ponownego wykorzystania na wniosek, w przypadku gdy:

a) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania lub

b)  wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Starostwo Powiatowe w Iławie określa warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 235, z późn. zm.).

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Nie usunięcie braków formalnych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty 

1. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Iławie nakłada opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.

2. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:

a) materiały zużyte w celu przygotowania informacji (np. płyta CD, koszt ksero itp.),

b) należności związane z dostarczeniem informacji (np. koszt wysyłki pocztą tradycyjną, lotniczą, kurierem itp.),

c) inne czynniki, jakie będą brane przy nietypowych wnioskach, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji (np. stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji publicznej w sposób wskazany w nietypowym wniosku itp.).

Ograniczenie ponownego wykorzystania informacji publicznej

Starostwo Powiatowe w Iławie odmawia udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, w przypadku gdy:

  1. Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj.:

- prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

- prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

  1. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej narusza prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,

Starostwo Powiatowe w Iławie może odmówić udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, w przypadku jeśli udostępnienie wiąże się z opracowaniem, w szczególności przetworzeniem, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczeniem z niej wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. 

Odmowa ponownego wykorzystania informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłat

 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej, może w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenie przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Iławie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z późn. zm.), z tym że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej, zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Iławie uzyskało dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dnia od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Sposób korzystania informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiącej bazę danych 

Starostwo Powiatowe w Iławie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

 

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270, z późn. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rabczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Polak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-12 13:00:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Polak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-12 13:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-26 14:05:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »