ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego za 2011 r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-03-12 13:17:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego od 30.11.2010 r. do 29.12.2011 r.

 

Rada Powiatu Iławskiego w omawianym okresie odbyła 15 posiedzeń, w tym; 2 sesje odbyły się w roku 2010,  10 sesji zgodnie z uchwalonym planem pracy na rok 2011 i 3 sesje zwołane zostały na wniosek Zarządu Powiatu. Sesje pozaplanowe dotyczyły podjęcia uchwał w sprawach: zmiany uchwały
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych oraz zmiany w planie budżetu powiatu na rok 2011.

Frekwencja:
Frekwencja radnych na sesjach w omawianym okresie wyniosła 92,86%.  Nieobecności były usprawiedliwione. Jeden radny ma 13 nieobecności (P. Żuchowski), po dwie nieobecności ma dwoje radnych (B. Cebulska i B. Bielawski), 4 radnych ma pojedyncze nieobecności: ( K. Cieślak, W. Olszewski, S. Rudzyński, W. Musiał), pozostali radni mają 100% frekwencję.  

Zmiany organizacyjne:
Na pierwszej sesji Rada wybrała przewodniczącego w osobie pana Zbigniewa Rychlika i Wiceprzewodniczącego pana Mariana Licznerskiego. Na VI sesji Rada Powiatu dokonała zmiany przewodniczącego i został nim radny pan Henryk Dzierzęcki oraz wybrała Wiceprzewodniczących Rady pana Ryszard Koziorowski i pana Stanisław Ewertowski.  Radny Z. Rychlik został członkiem Zarządu, natomiast pan M. Licznerski złożył rezygnację, wskutek czego nastąpiło wygaśniecie mandatu radnego.

Zarząd Powiatu Iławskiego
Na pierwszej sesji Rada wybrała Starostę Iławskiego pana Macieja Rygielskiego i na jego wniosek członków Zarządu: Wicestarostę pana Wiesława Olszewskiego, Henryka Dzierzęckiego (obecnie Z. Rychlik), Edmunda Standarę, i Marka Polańskiego.

Komisje Rady Powiatu:
- Komisja Rewizyjna liczy obecnie 5 członków z przewodniczącym Januszem Pszczolińskim, Wiceprzewodniczącym Komisji jest Stanisław Rudzyński,
- Komisja Budżetu i Finansów liczy 7 członków z przewodniczącą Komisji panią Bożeną Cebulską. Wiceprzewodniczącym Komisji jest pan Ryszard Zabłotny,
- Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa licząca obecnie 8 członków z przewodniczącym Mirosławem Ukleją, Wiceprzewodniczącym został radny pan Wojciech Żmudziński,
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu liczy 8 członków,
z przewodniczącą panią Joanną Lichacz, Wiceprzewodniczącą Komisji jest pani Grażyna Taborek,
- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego liczy 7 członków. Przewodniczącym komisji jest pan Krzysztof Cieślak, a Wiceprzewodniczącym pan Wiesław Musiał.

Sesje programowe:
Sesje dotyczyły między innymi:
- uchwalenia „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powiatu iławskiego na 2012 rok”
- uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na 2011 rok.

Rada zapoznała się z informacją dotyczącą:
- stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2010 złożoną przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2010,
- działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok,
- realizacji „Programu współpracy powiatu iławskiego za rok 2010 z organizacjami pozarządowymi”,
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu iławskiego za rok 2010 (Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- sprawozdania z wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatu iławskiego na lata 2004-2013,
- sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010,
- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
- przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie na 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2011 w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora Szpitala.
- przyjęcie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2010

Rada Powiatu ponadto podjęła m.in. uchwały w sprawach:
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Iławie,
- ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów,
- przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodowa i społeczną w 2011 roku,
- założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach i włączenia go do ZSR w Kisielicach i nadania mu statutu,
- ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- określenie zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- rozpatrzenia skargi,
- wystąpienia powiatu iławskiego ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk,
- wystąpienia Powiatu Iławskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy,
- likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie.

Uchwały Rady w liczbach:
Rada Powiatu w omawianym okresie podjęła 122 uchwały, z tego o charakterze programowym 2, organizacyjnym 37, dotyczących budżetu 22, dotyczących oświaty 26, opieki społecznej 10.

Wyróżnienia, podziękowania:
- podziękowano dyrektorom szkół odchodzącym na emeryturę oraz tym, którzy przestali pełnić tę funkcje w związku z ogłoszonym konkursem,
- podziękowano z-cy dyrektora ds. lecznictwa Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego panu Stanisławowi Gral (w związku z rezygnacją z funkcji),
- wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,
- wręczono nagrody laureatom Akcji „Czyste jeziora i rzeki – wiosna 2011”

Interpelacje, wnioski i zapytania:
Radni na sesjach zgłosili 6 zapytań i 1 wniosek. Na wszystkie zgłoszone zapytania odpowiedź udzielona była przez Starostę lub dyrektorów jednostek organizacyjnych na sesjach Rady. Wniosek dotyczył wsparcia finansowego Klubu sportowego „Jeziorak” w przyszłorocznym budżecie. Niestety w projekcie budżetu na 2012 rok nie ma środków, które miały być wsparciem finansowym dla klubu.

Gościliśmy na naszych sesjach zaproszonych gości min.:
Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych oraz wójtów i burmistrzów z naszego powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rozalia Bytner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Rękawiecka - Połeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-12 13:17:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-12 13:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-12 13:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony