ˆ

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 24.03.2022 r. znak sprawy OŚR.613.1.220.2021

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-22 14:56:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OŚR.613.1.195.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego
 
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 49 i 61 § 1, 3 i 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.), zwanej dalej Kpa, art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 83a ust. 7 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) zawiadamia, o:
 • wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 24.03.2022 r. znak sprawy OŚR.613.1.220.2021 zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z dz. nr 103/2 obręb Gardzień,
 • możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni.
Pouczenie
 • Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
 • Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 Kpa).
 • Stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej zwanego Kpa).
 • Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kpa).
 • Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia (art. 79 § 2 Kpa).
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
 • W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).
 • Strona ma prawo złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie (art. 40 § 5 Kpa).
 • Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 32 Kpa). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa). Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).
 • W terminie czternastu dni od daty formalnego dokonania niniejszego zawiadomienia przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.
 • Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie niniejsze zostało podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego w zakładce „Ogłoszenia, komunikaty – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa” (bip.powiat-ilawski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Drapiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 14:56:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 14:56:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 14:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony