ˆ

Budżet 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXXV/227/09 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2010 r.

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-02 07:37:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Uchwała Nr XXXV/227/09 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/227/09
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
 
w sprawie budżetu powiatu na rok 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 84.877.068,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 72.374.881,-zł, dochody majątkowe w wysokości 12.502.187,-zł.

§ 2.  1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.850.019,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 71.057.828,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 18.792.191,-zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 18.697.249,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.351.073,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.972.951,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.972.951,- zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9.940.808,-zł, rozchody w wysokości 4.967.857,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1)  finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,-zł; 
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.972.951,-zł; 
3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.967.857,-zł 
4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

§ 6.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 
4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)  dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
-  dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem ustalonych dotacji i wydatków inwestycyjnych - z wyjątkiem przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym paragrafie, dokonywania zmian między paragrafami dotyczącymi czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej programów unijnych; 
2)  przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; 
3)  przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
4)  zaciągania zobowiązań:
a)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 
b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8.  1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 3.637.136,-zł, wydatki – 3.651.768,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 781.668,-zł; wydatki – 888.464,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)  przychody - 150.000,-zł, 
2)  wydatki - 180.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 10
. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)  przychody – 510.000,-zł, 
2)  wydatki - 963.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 11.  1. Rezerwa ogólna wynosi 231.938,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
-  1.018.450,-zł na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
-  39.184,-zł na wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych powiatu; 
-  57.000,-zł gdy odrębne ustawy tak stanowią (ustawa o zarządzaniu kryzysowym); 
-  15.609,-zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 13.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barabra Myszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-02 07:36:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-02 07:37:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-02 08:36:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony