ˆ

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor i jego kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 09:06:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor

Imię i nazwisko: Beata Szczepaniak - Furman
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku matematyka. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz liczne kursy i inne formy dokształcające.
Funkcję dyrektora pełni od: 1 września 2007 roku.
Kontakt:
Tel: (55) 278-61-98
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
ul. Wiejska 1
14-240 Susz
e-mail:
 
Kompetencje Dyrektora:

Dyrektor pełni swoją funkcję i posiada kompetencje wynikające z:

1. Ustawy z 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
3. Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.
4. Uchwały SN z 3 II 1993r. IPZP 71/92 (OSO art.108 ust.2).

W ramach tych kompetencji:

1. Dyrektor szkoły w szczególności:
1)    kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)     realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
7)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
8)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  przeprowadzone w szkole ,
9)   stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy stowarzyszeń i innych  organizacji, w szczególności organizacji  harcerskich  których celem statutowym  jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły .

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu  uczniowskiego. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
4.   Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Szczepaniak - Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Szczepaniak - Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 08:57:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 09:06:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-19 09:12:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony