ˆ

Zespół Szkół w Lubawie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Organizacja

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 08:46:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organizacja szkoły

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4) rada rodziców
W Zespole Szkół w Lubawie może być utworzona rada szkoły.
2. W Zespole Szkół w Lubawie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektor ds. młodocianych pracowników
2) wicedyrektor ds. liceum ogólnokształcącego i profilowanego
3) wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego kierunek elektryczny i specjalny
4) kierownik warsztatów szkolnych
5) kierownik szkolenia praktycznego w zakładach produkcyjnych i usługowych,
6) kierownik internatu
7) główna księgowa
8) kierownik zespołu
Szczegółowy zakres czynności dla stanowisk wymienionych w pkt. 1- 8 ustala dyrektor szkoły.Powierzenie tych funkcji i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej ( nie dotyczy punktów  7, 8,).
3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:
1) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy  praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkole oraz w innych zakładach pracy.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
3) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
4) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej ,
5) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
6) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
c) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) projekt planu finansowego szkoły.
7) rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
8) szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 9.
9) w szkołach ponadgimnazjalnych, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
10) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca,   odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
11) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
12) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
13) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w pkt.5 niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
14) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian oraz uchwala statut lub jego zmiany.
15) rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora  o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,
16) w przypadkach określonych w pkt.9 organ prowadzący szkołę albo dyrektor  są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej
17) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
18) rada pedagogiczna może obradować w składzie nauczycieli uczących w danej szkole lub komisji
19) rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
20) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników .
4. W szkole działa samorząd uczniowski:
1) samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły
2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3) regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
4) samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów ,takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej ustnie oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów:
1) zasady tworzenia rady rodziców oraz jej szczegółowe zasady działania określa się w regulaminie rady rodziców ,
2) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
3) reprezentacja rodziców może przyjąć inną nazwę niż określona w ust.6
4) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
5) do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem pkt 6 należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz  potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
6) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt 5 lit. a, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
7) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rada rodziców określa w regulaminie o którym mowa w pkt 2,
8) rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci. Podstawowe formy tego współdziałania to:
a) spotkania okresowe z wychowawcami klas
b) współudział w przygotowaniu imprez szkolnych, biwaków, wycieczek,
c) indywidualne kontakty z wychowawcą klasy wynikające z aktualnych potrzeb.
6. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
b) znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Empel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Empel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 08:45:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 08:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-13 11:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony