ˆ

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor i jego kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-09 11:31:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor

- Imię i nazwisko: Izabela Klonowska
- Funkcję Dyrektora pełni od: 1 września 2013 roku
Kontakt:
tel. (89) 644-83-60
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
ul. Mierosławskiego 10
14-200 Iława
e-mail:
Kompetencje Dyrektora
I. Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Zespół Szkół na zasadach określonych w ustawie.
II. Do obowiązków Dyrektora należą:

1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu Szkół:
a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół, reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół;
d) przewodzenie Radzie Pedagogicznej, prowadzenie i przygotowanie jej zebrań oraz przedstawianie (co najmniej dwa razy w roku) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół;
e) realizowanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
f) powierzanie funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
g) ustalanie oceny pracy nauczycieli (w tym również nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole) oraz objęcie opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie zgodnie z odrębnymi przepisami;
h) występowanie z urzędu w obronie nauczycieli, jeżeli ustalone dla nich uprawnienia zostaną naruszone;
i) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
j) przyjmowanie uczniów do klas pierwszych na podstawie decyzji komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej według kryteriów opracowanych rokrocznie na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o postanowienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty;
k) decydowanie o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych;
l) stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.
2. W zakresie spraw organizacyjnych:
a) przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu Szkół;
b) opracowywanie arkusza organizacji Zespołu Szkół;
c) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.
3. W zakresie spraw finansowych:
- sporządzenie planu finansowego Zespołu Szkół.
4. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu Szkół;
b) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywanie druków szkolnych;
c) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych;
d) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
5. W zakresie spraw porządkowych, bhp:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole Szkół porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;
c) wykonywanie zadań dotyczących planowanie obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

III. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) skreślania ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Zespołu Szkół (na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej);
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół;
c) przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
d) występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i działających w Zespole Szkół związków zawodowych);
e) ustalania zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i działających w Zespole Szkół związków zawodowych);
f) rozdziału środków z funduszu socjalnego, zgodnie z ustalonym regulaminem;
g) ustalania planu urlopów pracowników Zespołu Szkół niebędących nauczycielami.

IV. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
b) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
c) realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organu nadzorującego Zespół Szkół;
d) zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
e) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych Zespołu Szkół;
f) prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Zespołu Szkół.

V. Dyrektor ma prawo do:
a) wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami i niezwłocznego powiadamiania o tym organu prowadzącego Zespół Szkół;
b) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu Szkół;
c) uczestniczenia – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Rodziców;
d) wyrażania zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców);
e) zobowiązania nauczyciela do wykonania w okresie ferii – w czasie nie dłuższym niż siedem dni – następujących czynności:
a. przeprowadzenia egzaminów;
b. prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego;
c. rekrutacją do klas pierwszych.

VI. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami, Samorządem Uczniowskim i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Wolański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Klonowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-09 11:12:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-09 11:31:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-20 09:51:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony