ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXIII/159/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/159/08
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu powiatu na rok 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 79.661.634,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 68.046.850,-zł,
dochody majątkowe w wysokości 11.614.784,-zł.

§2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83.551.097,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 66.942.721,-zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.608.376,-zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 16.187.106,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2009 w wysokości 11.437.986,- zł, zgodnie z załącznikiem nr

§3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.889.463,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.889.463,- zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.057.323,- zł, rozchody w wysokości 4.167.860,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 200.000,- zł,
2) celową w wysokości - 2.372.001,- zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, wkład własny do programów z udziałem środków UE oraz inne wydatki w oświacie.
3) celową w wysokości - 70.600,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych powiatu.
4) celową w wysokości - 47.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 3.456.000,-zł; wydatki
– 3.455.630,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 538.154,- zł; wydatki
-  569.511,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 862.716,-zł zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 116.500,- zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10.
3. Inne dotacje udzielone w roku 2009 na łączną kwotę 358.419,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 150.000,- zł,
2) wydatki - 200.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 420.000,- zł,
2) wydatki - 806.000,- zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 13.

§9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 3.889.463,- zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów   - w kwocie 4.167.860,- zł.

§10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem ustalonych dotacji, zwiększania wynagrodzeń
i wydatków inwestycyjnych - z wyjątkiem przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym paragrafie, dokonywania zmian między paragrafami dotyczącymi czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej programów unijnych.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Gamalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kudzinow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-22 10:50:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-22 10:50:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-24 12:35:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »