ˆ

Wydział Budżetu i Finansów

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-13 13:05:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Główna Księgowa: Agnieszka Maśka
pok. 106, I piętro
tel. (89) 649-07-45
Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy:
prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetowo – finansową Powiatu Iławskiego, nadzór nad przestrzeganiem równowagi budżetu oraz zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansowej w trakcie wykonywania budżetu powiatu, a w szczególności:
1.    w zakresie spraw związanych z budżetem:
1)    opracowywanie założeń projektu budżetu powiatu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)    określenie rodzaju materiałów planistycznych oraz szczegółowości składanych materiałów, wniosków, planów rzeczowych, planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do przygotowania projektu budżetu,
3)    sporządzanie projektu budżetu powiatu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata określone w przepisach prawa,
4)    przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz zawiadamianie o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków,
5)    przygotowywanie na podstawie wniosków złożonych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w zakresie zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
6)    prowadzenie bieżącej analizy realizacji budżetu, sporządzanie okresowych informacji dla potrzeb organów powiatu lub innych informacji w zakresie nadzorowania jednostek,
7)    sporządzanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Iławskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego w terminach i zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych,
8)    opracowywanie półrocznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego,
9)    zapewnienie prawidłowej realizacji gospodarki finansowej w zakresie pobierania i gromadzenia dochodów oraz wydatkowania środków zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
10)    nadzór finansowy nad prawidłową realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi,
11)    nadzór finansowy nad prawidłowym przekazywaniem i rozliczaniem dotacji celowych na realizację określonych zadań,
12)    współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji  i finansowania zadań wspólnych,
13)    kontrola realizacji zadania publicznego w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania oraz prowadzenie pod względem finansowym dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
14)    terminowe podawanie do publicznej wiadomości informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych,
15)    zabezpieczenie obsługi bankowej Starostwa Powiatowego oraz Powiatu poprzez zapewnienie przeprowadzenia procedury wyboru banku obsługującego (przygotowanie dokumentów),
16)    stałe monitorowanie i zarządzanie długiem publicznym powiatu,
17)    zabezpieczenie płynności finansowej powiatu,
18)    przygotowywanie SIWZ oraz innych dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia przez powiat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz koniecznych dokumentów w zakresie zadłużenia i kosztów jego obsługi,
19)    przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielenia z budżetu powiatu pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych,
20)    lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach w wybranych bankach,
2.    w zakresie spraw finansowo- księgowych oraz sprawozdawczości:
1)    określenie trybu – zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Starostwa oraz przez jednostki organizacyjne powiatu – prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
2)    opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie gospodarki finansowej Starostwa, a w szczególności:
a)    obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
b)    polityki rachunkowości,
c)    inwentaryzacji,
3)    kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
4)    prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej powiatu i jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego na podstawie planu określonego w uchwale budżetowej,
5)    przetwarzanie danych księgowych w systemach informatycznych z zachowaniem ochrony zbiorów ksiąg rachunkowych,
6)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu Powiatu Iławskiego,
7)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa Powiatowego w Iławie,
8)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy współudziale wydziałów odpowiedzialnych za należytą gospodarkę mieniem powiatu oraz prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych Starostwa,
9)    prowadzenie obsługi finansowej środków przekazywanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych,
10)    prowadzenie obsługi finansowej środków przekazywanych w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11)    rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych według metod i terminów określonych prawem,
12)    dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego według określonych procedur,
13)    ustalanie wykonania budżetu, skumulowanego wyniku budżetu oraz wysokości wolnych środków,
14)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej konta depozytów,
15)    obsługa finansowo – księgowa ZFŚS oraz sporządzanie rozliczenia planu w powyższym zakresie,
16)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Starostwa oraz rachunków pomocniczych,
17)    prowadzenie rejestru zaliczek udzielanych pracownikom związanych z wykonywaniem zadań,
18)    rozliczanie jednostek budżetowych powiatu z osiągniętych dochodów budżetowych,
19)    przekazywanie środków oraz rozliczanie jednostek budżetowych powiatu z przekazanych środków na wydatki określone w planie budżetu,
20)    przekazywanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
21)    przekazywanie dotacji celowych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
22)    zatwierdzanie w terminie przedstawionego rozliczenia udzielonych dotacji celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
23)    ewidencjonowanie w postaci syntetycznej i analitycznej dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz terminowe odprowadzanie ich do budżetu państwa,
24)    rozliczanie dotacji celowych przekazanych w ramach zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pod kątem finansowym,
25)    na wniosek wydziału merytorycznego - współudział w kontrolach zewnętrznych dot. dotacji celowych przekazanych w ramach zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
26)    sporządzanie not obciążeniowych i odsetkowych oraz wystawianie faktur,
27)    prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym,
28)    współpraca z bankiem prowadzącym obsługę finansową budżetu powiatu,
29)    naliczanie, windykacja i egzekwowanie należności powiatu, jednostki budżetowej Starostwa i Skarbu Państwa,
30)    prowadzenie ewidencji, sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz naliczanie i odprowadzanie podatku VAT Starostwa Powiatowego na wyodrębnionych rachunek bankowy VAT,
31)    prowadzenie ewidencji, sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz naliczanie i odprowadzanie podatku VAT Powiatu Iławskiego do Urzędu Skarbowego,
32)    tworzenie jednolitego pliku kontrolnego jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego i przekazywanie do Ministerstwa Finansów,
33)    prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z ubezpieczeniem mienia powiatu,
34)    regulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
35)    prowadzenie Rejestru Umów zawieranych w Starostwie,
36)    terminowa obsługa spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek z tego tytułu,
37)    rozliczanie czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich,
38)    rozliczanie opłat ewidencyjnych i sporządzanie sprawozdania do CEPIK,
39)    sporządzanie kalkulacji kosztów utrzymania budynku Starostwa w związku  z zarządzaniem nieruchomością,
40)    prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
41)    sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych Starostwa,
42)    prowadzenie zbioru sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne,
43)    kontrola formalno – rachunkowa przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne powiatu,
44)    sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych powiatu (zbiorczych) oraz ich przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych instytucji i organów nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
45)    sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki),
46)    sporządzanie sprawozdań finansowych Powiatu Iławskiego na podstawie sprawozdań finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych (bilans, rachunek zysków
i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa),
47)    sporządzanie bilansu z wykonania budżetu powiatu oraz bilansu skonsolidowanego powiatu,
48)    przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy do UOKIK z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
49)    przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy za okresy sprawozdawcze - w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej,
50)    przekazywanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
51)    realizacja innych obowiązków sprawozdawczych dot. budżetu wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z podpisanych umów,
52)    rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników,
53)    rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa oraz radnych,
3.    w zakresie płac:
1)    prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych pracowników Starostwa,
2)    naliczanie wynagrodzeń osobowych, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i rehabilitacyjnych,
3)    sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
4)    wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
5)    sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR dla pracowników i zleceniobiorców,
6)    prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON i innymi instytucjami,
7)    sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS,
8)    sporządzanie list wypłat diet radnych na podstawie informacji przekazanych z Biura Obsługi Organów Powiatu oraz sporządzanie informacji PIT-R,
9)    rozliczanie wypłat dla pracowników z tytułu przyznanych ryczałtów samochodowych,
10)    sporządzanie sprawozdań w zakresie płac,
11)    sporządzanie list wypłat stypendiów i informacji rocznej PIT-11.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 13:05:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 13:05:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 12:04:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony