ˆ

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-13 12:58:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Renata Motylińska
pok. 120, I piętro
tel. (89) 649-07-35
fax. (89) 649-66-00
Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji należy:     
   
1.    realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem:
1)    publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych,  w tym integracyjnych  oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
2)    placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych,
3)    placówek kształcenia ustawicznego, centrów  kształcenia zawodowego,
4)    placówek artystycznych,
5)    poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,
6)    młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej  organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,  
7)    placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
8)    bibliotek pedagogicznych,
2.    przygotowanie dokumentacji w celu dokonania likwidacji szkół i placówek wymienionych w ust. 1;
3.    przygotowanie  planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;
4.    prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie:
1)    przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
2)    przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,
5.    wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem przez powiat nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji powiatowej polityki oświatowej;
6.    przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego  z  uwzględnieniem  działań  podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi  oraz o  wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  kuratora oświaty;
7.    prowadzenie spraw dotyczących:
1)    wyrażania zgody na zatrudnienie osób nie będących nauczycielami do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,
2)    powoływania komisji konkursowych oraz organizacyjnego przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektora szkoły/placówki,
3)    przygotowania decyzji o powierzeniu i odwołaniu ze stanowiska dyrektora szkoły/placówki,
4)    wyrażania opinii w sprawie powołania osób na inne stanowiska kierownicze,
5)    zawieszenia w obowiązkach dyrektorów szkół i placówek, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
8.    przedstawianie Zarządowi Powiatu informacji na temat remontów bieżących, kapitalnych i inwestycji prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych;
9.    współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie planowania i realizacji budżetu powiatowych jednostek oświatowych;
10.    współpraca ze szkołami i placówkami w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach różnych programów lub z rezerwy oświatowej oraz realizacja projektów finansowanych z wyżej wymienionych źródeł;
11.    przygotowywanie uchwał o połączeniu w zespół różnego typu szkół i placówek;
12.    prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym, w tym kierowaniem dzieci i młodzieży posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
13.    prowadzenie spraw związanych z objęciem dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej;
14.    prowadzenie całości spraw związanych z kierowaniem nieletnich, wobec których Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
15.    prowadzenie całości spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków socjoterapii na wniosek rodzica/opiekuna prawnego;
16.    dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem  ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
17.    przygotowywanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
18.    naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych i przygotowywanie wniosków o przekazanie środków finansowych;
19.    kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki niepubliczne dotacji z budżetu powiatu, w tym wgląd do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji przebiegu nauczania, wgląd do list obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych słuchaczy szkół niepublicznych dotowanych przez powiat iławski;
20.    tworzenie regionalnych lub lokalnych programów stypendialnych;
21.    współdziałanie z dyrektorami szkół  i  wojewódzką radą rynku pracy  przy ustalaniu zawodów, w których kształci szkoła;
22.    prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem przez organ prowadzący arkuszy organizacji roku szkolnego szkół i placówek oraz aneksów do nich;
23.    prowadzenie czynności organu prowadzącego związanych z oceną pracy dyrektora szkoły/placówki przez organ nadzoru pedagogicznego;
24.    prowadzenie spraw dotyczących:
1)    powołania komisji egzaminacyjnych i przeprowadzanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
2)    przygotowania aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
3)    opiniowania przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły,
4)    nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
25.    opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie dodatków określonych w ustawie Karta Nauczyciela;
26.    przeprowadzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela;
27.    prowadzenie spraw związanych z:
1)    określeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
2)    określeniem szczegółowych zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
3)    określeniem zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach powiatu iławskiego,
4)    ustaleniem kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powiatu iławskiego,
5)    określeniem rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
28.    opracowywanie rocznych powiatowych planów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
29.    analiza wykorzystania środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
30.    prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli;
31.    przygotowywanie, w porozumieniu z dyrektorami szkół, dokumentacji dotyczącej naboru uczniów do klas pierwszych na dany rok szkolny;
32.    prowadzenie spraw z  zakresu Systemu Informacji Oświatowej, w tym przekazywanie danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
33.    prowadzenie spraw dotyczących Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego, w tym czynne uczestnictwo w organizacyjnym przygotowaniu wizyt w ramach wymiany młodzieży z partnerskim powiatem Hof;
34.    organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenie powiatowych instytucji kultury;
35.    nadzorowanie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie oraz współdziałanie w zakresie organizacji  konkursów;
36.    przyjmowanie wniosków o doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
37.    współorganizowanie rocznicowych i cyklicznych imprez kulturalnych z udziałem młodzieży;
38.    przyjmowanie wniosków o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
39.    przeprowadzanie otwartych konkursów ofert zadań ze sfer pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
40.    prowadzenie wykazu  stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie powiatu iławskiego;
41.    prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej mających siedzibę na terenie powiatu iławskiego, w tym sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów będących podstawą wpisu do ewidencji, zmian w ewidencji oraz wykreślenia z ewidencji;
42.    współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, sportowym, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, instytucjami sportowymi, kulturalnymi w gminach na terenie powiatu iławskiego;
43.    działalność związana z olimpiadami, konkursami i turniejami szkolnymi, w tym wspieranie rzeczowe i organizacyjne imprez;
44.    nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie powiatu iławskiego;
45.    inicjowanie i organizowanie działań w zakresie upowszechniania sportu i kultury;
46.    realizowanie założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej oraz w dziedzinie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
47.    prowadzenie spraw dotyczących organów opiniodawczych i doradczych w zakresie  kultury, sportu i współpraca z tymi organami;
48.    współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi mediami, w tym m.in. przygotowywanie materiałów prasowych służących publikacjom na stronach samorządowych;
49.    współprowadzenie i aktualizacja strony internetowej powiatu iławskiego oraz innych stron, których właścicielem, współwłaścicielem, współtworzącym, administrującym itp. jest powiat iławski;
50.    koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji powiatu w kraju i za granicą, w tym udział w targach turystycznych, organizowanie imprez promocyjnych o charakterze powiatowym i regionalnym;
51.    utrzymywanie kontaktów i organizowanie współpracy z zaprzyjaźnionymi powiatami partnerskimi;
52.    współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi gmin powiatu;
53.    współdziałanie z analogicznymi merytorycznie jednostkami powiatowymi i regionalnymi;
54.    koordynowanie i wspieranie inicjatyw ponadgminnych o charakterze integracyjnym;
55.    współpraca z organizacjami samorządów gospodarczych, z instytucjami, organizacjami (w tym pozarządowymi) i środowiskami działającymi na terenie powiatu w zakresie spraw będących w kompetencji wydziału;
56.    przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach wystawienniczych;
57.    inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze promocyjnym z gminami powiatu, województwa i kraju;
58.    inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy z powiatami i regionami zagranicznymi, koordynacja współpracy z powiatami partnerskimi;
59.    prowadzenie dokumentacji materiałów promocyjnych;
60.    analizowanie skuteczności prowadzonych działań promocyjnych oraz kreowanie nowych środków promocji powiatu;
61.    promocja atrakcji i produktów turystycznych powiatu;
62.    przygotowywanie i realizacja wydawnictw promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich celowa dystrybucja w kraju i za granicą.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 12:57:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 12:58:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 12:00:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony