ˆ

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-13 12:55:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor  : Mateusz Szauer
pok. 303, III piętro
tel. (89) 649-07-78
fax. (89) 649-66-00

Do zakresu działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
1.    Wydawanie decyzji, wypełnianie obowiązków i wykonywanie zadań według kompetencji wynikających głównie z ustaw: prawo ochrony  środowiska, o odpadach, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze, o rybactwie śródlądowym, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, o lasach, o ochronie przyrody, prawo łowieckie, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
2.    W zakresie ochrony środowiska:
1)    Sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska i raportów z jego wykonania;
2)    Opiniowanie wojewódzkiego i gminnych programów ochrony środowiska;
3)    Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie dostępnych wykazów dokumentów oraz postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa;
4)    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
5)    Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń zintegrowanych oraz na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
6)    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych;
7)    Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla instalacji wymagających zgłoszenia, których częścią jest średnie źródło spalania;
8)    Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, a także wnoszenie sprzeciwu do złożonego zgłoszenia;
9)    Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia;
10)    Sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem;
11)    Wydawanie opinii w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacja, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
12)    Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu wynikających
z obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska, m.in. związanych z tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów;
13)    Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością, w tym występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podejmowanie odpowiednich działań;
14)    Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi, między innymi:
- sporządzanie i aktualizowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
- obserwacja i prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których występują te ruchy;
15)    Występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
16)    Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną;
17)    Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18)    Propagowanie i przeprowadzanie akcji oraz edukowanie w zakresie ochrony środowiska;
19)    Nakładanie w drodze decyzji obowiązków m.in. do:
- sporządzania przeglądów ekologicznych,
- prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku,
- ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
- przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
3.     W zakresie gospodarki odpadami:
1)    Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców prowadzących instalację;
2)    Udzielanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
3)    Wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska.
4.    W zakresie ochrony przyrody:
1)    Wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin oraz m.in. na podstawie ustawy o transporcie kolejowym, w tym kontrola nasadzeń kompensacyjnych;
2)    Wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie terenów zieleni, drzew
lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych
lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności – na terenach będących własnością gmin;
3)    Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych wymienionych w obowiązujących przepisach prawa;
4)    Popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie.
5.    W zakresie gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego:
1)    Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, w tym wydawanie decyzji:
- w sprawie zatwierdzenia statutu spółki,
- określających rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz spółki oraz terminy ich spełnienia;
2)    Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawanie kart wędkarskich;
3)    Prowadzenie rejestru oraz wykonywanie pozostałych zadań administracyjnych wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
4)    Tworzenie lub wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
5)    Wystawianie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej;
6)    Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
7)    Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
6.     W zakresie gospodarki leśnej:
1)    Wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2)    Sprawowanie nadzoru w oparciu o zawarte porozumienia nad realizacją zadań powierzonych nadleśnictwom lasów państwowych nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji właścicielom lasów prywatnych, określających zadania w zakresie gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (z wyłączeniem przypadków, w których obowiązuje uproszczony plan urządzania lasów);
3)    Zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzorowanie wykonania, oraz ich zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego;
4)    Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami funduszu leśnego przeznaczonego na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
5)    Uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie go tego charakteru po uzgodnieniu
z właścicielami lasów i po zasięgnięciu opinii właściwej pod względem terytorialnym gminy;
6)    Nadzór nad przestrzeganiem i prowadzeniem całokształtu postanowień ustawy
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia a w szczególności wydawanie decyzji:
- o wstrzymaniu bądź przywróceniu wypłat ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej,
- przenoszącej prawa i obowiązki z tytułu prowadzenia uprawy leśnej w wyniku m. in.
jej sprzedaży;
7)    Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz zgłaszanie do przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
8)    Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
9)    Wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
7.     W zakresie prawa łowieckiego:
1)    Wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów
i ich mieszańców;
2)    Przygotowywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów dzierżawnych;
3)    Wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie
w wyniku osierocenia, wypadku lub uszkodzenia ciała zwierzyny;
4)    Wydawanie zezwoleń na odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
8.     W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
1)    prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji, określających stopień ograniczenia wartości użytkowej gruntów oraz uznających rekultywację za zakończoną,
2)    wykonywanie zadań w zakresie wyłączania gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9.     W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - opiniowanie
i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wskazanych w ustawie spraw ochrony środowiska.
10.    W zakresie rolnictwa:
1)    Opracowywanie informacji nt. sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu iławskiego;
2)    Wypracowywanie celów strategicznych rozwoju obszarów wiejskich we współpracy
z zainteresowanymi instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi
i środowiskami naukowymi.
* Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol OŚR.

VIa.     Do zakresu działania Geologa Powiatowego działającego w strukturze Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:
1.    Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, w tym:
1)    na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
2)    hydrogeologicznych;
3)    geologiczno – inżynierskich.
2.    Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje:
1)    geologiczne złoża kopaliny;
2)    hydrogeologiczne;
3)    geologiczno – inżynierskie.
3.    Wydawanie decyzji koncesyjnych na wydobywanie kopalin ze złóż.
4.    Wydawanie decyzji związanych z przenoszeniem koncesji na wydobywanie kopalin
ze złóż oraz cofaniem i wygaszaniem koncesji.
5.    Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego.
6.    Wydawanie decyzji zgłaszających sprzeciw do rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
7.    Przyjmowanie dokumentacji geologicznych innych niż: hydrogeologiczne, geologiczno – inżynierskie, złoża kopaliny.
8.    Wydawanie decyzji dotyczących opłaty dodatkowej w przypadkach wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.
9.    Gromadzenie, archiwizacja i przetwarzanie wyników prac geologicznych (prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego).
10.    Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem warunków koncesji przez przedsiębiorcę.
11.    Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych.
12.    Uzgadnianie i opiniowanie na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów studium, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
13.    Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
14.    Udział w oględzinach i kontrolach wykonywanych przez Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w kwestiach dotyczących ochrony powierzchni ziemi.
* Przy oznaczaniu akt wydział stosuje symbol OŚR.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 12:55:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 12:55:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 12:49:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony