ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-13 12:52:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Przemysław Gajewski
pok. 321, III piętro
tel. (89) 649-07-70
fax. (89) 649-66-00
 
Do zakresu działania wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji należy: 
 
1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności:
1)    zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
2)    zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
3)    wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4)    warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
5)    właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2.     udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych;
3.     nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego;
4.     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, w szczególności:
1)    wydawanie decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,
2)    wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
3)    wydawanie decyzji o zmianie pozwoleń na budowę,
4)    udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części,
5)    nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w drodze decyzji w określonych przypadkach,
6)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji pozwolenia na budowę, stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadkach określonych w prawie budowlanym,
5.     przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych
nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
6.     wnoszenie sprzeciwu (decyzją) dla budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, niezgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów czy też zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
7.     prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowych obiektów budowlanych po upływie terminu rozbiórki w wyznaczonym w treści złożonego i przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia;
8.     przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
9.     nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzeniu projektu budowlanego;
10.     prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazywanie kopii rejestrów do organu wyższego stopnia;
11.     rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu
lub nieruchomości oraz warunkach korzystania z tego budynku, lokalu
lub nieruchomości;
12.     wnioskowanie o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej;
13.     przekazywanie kopii decyzji pozwoleń na budowę dla organu wydającego decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wójtów, burmistrzów;
14.     wydawanie, rejestrowanie dzienników budowy, rozbiórki i montażu;
15.     uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolach oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami, współpraca z organami nadzoru budowlanego
w zakresie określonym ustawą „Prawo budowlane”;
16.     przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie organów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych;
17.     wydawanie poświadczeń oświadczeń składanych przez inwestora w związku
z podatkiem VAT w robotach budowlano - montażowych i remontowych;
18.     wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali - zgodnie z ustawą o własności lokali oraz poświadczeń powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych;
19.     kierowanie wniosków przeciwko uczestnikom procesu budowlanego, kwalifikowanych jako występek lub wykroczenie;
20.     prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności :
1)    przygotowywanie projektu Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Iławskiego,
2)    uczestnictwo we wdrażaniu Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami oraz jego monitoring,
3)    umieszczanie na zabytku - na wniosek właściciela zabytku nieruchomego wpisanym do  rejestru zabytków – znaku informującego o tym, iż zabytek ten  podlega ochronie,                                                                                
21.     kompleksowe przygotowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych i remontów bieżących Starostwa, jak również właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji w tym zakresie;
22.     czuwanie nad właściwym przebiegiem procedur przetargowych w zamówieniach wymienionych w ust. 21;
23.     współuczestniczenie w programowaniu i planowaniu inwestycji i remontów
w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w tym udzielanie pomocy technicznej;
24.     sporządzanie sprawozdawczości dla urzędów statystycznych, Urzędu Wojewódzkiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 12:52:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 12:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 09:48:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony