ˆ

Wydział Komunikacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-22 08:44:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Anna Nikczeńska
pok. 1, parter
tel. (89) 649-07-30
fax. (89) 649-66-00

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy:

1.    Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami dla osób ubiegających się po raz pierwszy, ubiegających się o rozszerzenie uprawnień do kierowania.
2.    Odmowa wydania uprawnień do kierowania pojazdami w wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów.
3.    Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.
4.    Wymiana pozwolenia wojskowego.
5.    Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
6.    Wydawanie na wniosek wtórnika prawa jazdy w przypadku: utraty, zniszczenia lub zmiany danych zawartych w prawie jazdy.
7.    Dokonywanie (w formie wymiany) w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
8.    Wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.
9.    Wydawanie decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia, co do ich kwalifikacji.
10.    Kierowanie na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:, jeżeli kierujący kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia do stanu zdrowia osoby posiadającej prawo jazdy.
11.    Kierowanie na badanie psychologiczne, jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, kierowała pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.
12.    Wzywanie kierujących do poddania się badaniom lekarskim oraz sprawdzeniu kwalifikacji.
13.    Wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz o ich zwrocie po ustaniu przyczyn zatrzymania.
14.    Wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz o ich przywróceniu po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie.
15.    Sprawowanie nadzoru  nad kierującym w zakresie spełnienia wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem.
16.    Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przedłużanie ich ważności.
17.    Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez uprawnień zgodnie z ustawą.
18.    Przyjmowanie od osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, przed przystąpieniem do szkolenia wymaganych przepisami dokumentów oraz ich weryfikacja.
19.    Generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę oraz przekazywanie informacji o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) osobie, której profil dotyczy.
20.    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców, innym podmiotom oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy osoby, której profil dotyczy.
21.    Wykonywanie prawomocnych wyroków sądowych w zakresie wykonania kary dodatkowej.
22.    Dokonywanie rejestracji pojazdów - wydawanie tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych, dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowo dopuszczających pojazdy do ruchu, tablic tymczasowych oraz nalepek na te tablice, kart pojazdów.
23.    Zwracanie zatrzymanych przez Policję, Transportowy Dozór Techniczny i inne uprawnione podmioty dowodów rejestracyjnych, po ustaniu przyczyn ich zatrzymania.
24.    Wyrejestrowanie pojazdów z urzędu i na wniosek właściciela z przyczyn określonych w przepisach.
25.    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu.
26.    Wydawanie decyzji na nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów ujętych w ewidencji, na wykonanie zastępczych tabliczek znamionowych.
27.    Kierowanie na dodatkowe badania techniczne w celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu.
28.    Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu.
29.    Wydawanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę i tablic rejestracyjnych).
30.    Wpisywanie i wykreślanie zastrzeżeń w pozwoleniach czasowych, dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu określonych przepisami prawa, m.in. zastawów rejestrowych sądowych oraz adnotacji urzędowych.
31.    Zamawianie tablic rejestracyjnych i wymaganych przepisami prawa druków dokumentów komunikacyjnych.
32.    Sporządzanie co najmniej raz na kwartał protokołów zniszczenia tablic rejestracyjnych oraz protokołów zniszczenia anulowanych dokumentów komunikacyjnych.
33.    Sporządzanie niezbędnych wykazów (sprawozdań) wymaganych przepisami m.in. dla celów podatkowych, Urzędu Skarbowego.
34.    Prowadzenie indywidualnych teczek akt pojazdów według numerów rejestracyjnych.
35.    Gromadzenie w systemie teleinformatycznym „POJAZD” i „KIEROWCA” danych wymaganych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami oraz udostępnianie ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
36.    Prowadzenie archiwum akt pojazdów i ich właścicieli.
37.    Dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis.
38.    Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej.
39.    Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych.
40.    Sprawowanie nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i diagnostami oraz przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli - w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
41.    Dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis.
42.    Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej.
43.    Przyjmowanie w terminach określonych ustawą o kierujących informacji z ośrodków szkolenia kierowców dotyczących: terminu, czasu i miejsca prowadzonych pierwszych zajęć teoretycznych.
44.    Przyjmowanie w terminach określonych ustawą o kierujących dokumentów zawierających informację o przeprowadzonych kursach oraz o rezygnacji z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
45.    Przyjmowanie w terminach przewidzianych ustawą informacji oraz danych ze szkół o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami oraz o jego zakończeniu.
46.    Prowadzenie ewidencji podmiotów (szkoły) prowadzących szkolenie oraz skreślanie ich z ewidencji.
47.    Wydawanie poświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań oraz ich cofanie.
48.    Kontrola działalności ośrodka szkolenia kierowców zgodnie z rocznym planem kontroli:
a.    kompleksowa – badająca całokształt działalności ośrodka w zakresie wynikającym z ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych,
b.    wycinkowa – koncentrująca się na wybranym lub wybranych zagadnieniach związanych z działalnością ośrodka.
49.    Kontrola ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania Starosty Iławskiego.
50.    Sporządzanie analiz, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
51.    Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców.
52.    Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców w przypadkach określonych w ustawie.
53.    Prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców oraz skreślanie ich z ewidencji.
54.    Wydawanie instruktorowi legitymacji oraz wykładowcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
55.    Przyjmowanie w terminach określonych ustawą danych dotyczących numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub innego podmiotu, w którym instruktor lub wykładowca prowadzi szkolenie oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.
56.    Wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – uprawniających do podjęcia i wykonywania transportu drogowego.
57.    Udzielanie i cofanie licencji uprawniających do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
58.    Wydawanie lub odmowa wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych.
59.    Uzgadnianie wydania zezwolenia z właściwymi organami w zakresie przewozów regularnych.
60.    Wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących przewozy na potrzeby własne na terenie kraju.
61.    Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej przed podjęciem decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia.
62.    Przeprowadzanie co najmniej raz w roku analizy sytuacji rynkowej.
63.    Przeprowadzanie co najmniej raz na 5 lat kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia i zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.
64.    Wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorców.
65.    Wydawanie zezwoleń na przejazdy dla pojazdów nienormatywnych w przypadku przekroczenia szerokości, długości lub wysokości od dopuszczalnych określonych w przepisach.
66.    Wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.
67.    Coroczne przygotowywanie uchwał dla rady powiatu, ustalających wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego umieszczenie i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, a spowoduje to powstanie kosztów.
68.    Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi, umieszczonego na parkingu strzeżonym, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub uprawniona osoba i nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.
69.    Przekazywanie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pojazdów usuniętych z drogi nie zarejestrowanych w żadnym z państw członkowskich UE.
70.    Wykonywanie orzeczeń sądu orzekających przepadek pojazdu na rzecz powiatu.
71.    Wydawanie decyzji, dla właścicieli pojazdów lub osoby dysponującej pojazdem, ustalających wysokość kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania.
72.    Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zapłaconych należności, ustalonych i naliczonych decyzją wobec właścicieli pojazdów lub osób dysponujących pojazdem.
73.    Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu.
74.    Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu oraz projektów organizacji ruchu.
75.    Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych wniosków i określanie terminu jej wdrożenia.
76.    Przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji.
77.    Przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu.
78.    Prowadzenie ewidencji i przechowywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian.
79.    Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
80.    Utrzymywanie współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzania ruchem, prowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
81.    Prowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Nikczeńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-22 08:44:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-22 08:44:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 11:51:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony