ˆ

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-22 08:43:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Maria Jaworska

pok. 112, I piętro
tel. (89) 649-07-20
fax. (89) 649-66-00
 
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa należy: 
 1. Opracowywanie projektów dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, w tym m.in. regulaminów: organizacyjnego, pracy i  ich aktualizacja oraz instrukcji, zarządzeń i pism okólnych Starosty.
 2. Prowadzenie ewidencji i zbioru aktów prawnych Starosty.
 3. Prowadzenie kancelarii ogólnej i wykonywanie obsługi sekretariatu Starostwa.
 4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich terminowym i rzeczowym załatwieniem.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Iławskiego.
 6. Prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych inspekcji i straży działających na terenie powiatu iławskiego.
 7. Prowadzenie i aktualizacja rejestru powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych inspekcji i straży działających na terenie powiatu iławskiego.
 8. Zabezpieczanie obsługi informatycznej Starostwa.
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 10. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego Iławie.
 11. Realizowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym w porozumieniu z Sekretarzem Powiatu udzielanie informacji na wniosek osoby lub instytucji.
 12. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
 1. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 2. bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich,
 3. nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy,
 4. sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS,
 5. prowadzenie akt osobowych,
 6. przygotowywanie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem,
 7. ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 8. sporządzanie projektów umów o dzieło i zleceń,
 9. przeprowadzanie otwartych i konkurencyjnych naborów na wolne urzędnicze stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Iławie,
 10. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 11. sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników.
 1. Sporządzanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe.
 2. Współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:
  1. uczestniczenie w opracowywaniu, realizacji i ocenie efektów programów, planów i strategii dotyczących polityki społecznej,
  2. przygotowywanie projektów umów i porozumień dotyczących realizowanej przez powiat polityki społecznej,
  3. koordynacja i nadzorowanie realizacji projektów i programów powiatu w zakresie polityki społecznej.
 3. Wnioskowanie i realizacja programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” obszar A.
 4. Współdziałanie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie realizacji zadań powiatu dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie uchwał, protokołów oraz kompletowanie dokumentacji.
 6. Koordynacja i współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i  opieki zdrowotnej.
 7. Współpraca z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim i urzędami miast i gmin oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej  i opieki zdrowotnej w powiecie.
 8. Współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi w zakresie polityki społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia.
 9. Przyjmowanie skarg i wniosków związanych z pracą powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.
 10. Opracowywanie sprawozdań statystycznych związanych z pomocą społeczną, promocją zdrowia i opieką zdrowotną oraz organizacjami pozarządowymi.
 11. Współdziałanie z Oddziałem NFZ w zakresie realizacji zadań powiatu dotyczących promocji, profilaktyki i opieki zdrowotnej.
 12. Współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim przy sporządzaniu wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 13. Realizacja zadań powiatu określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w szczególności:
  1. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  2. analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany,
  3. promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu,
  4. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu,
  5. współpraca w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki zdrowotnej z właściwymi terytorialnie gminami,
  6. przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej,
  7. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
  8. pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie  i na rzecz ochrony zdrowia,
  9. podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
 14. Przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu nadzoru organu założycielskiego nad podmiotem leczniczym, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego.
 16. Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności:
  1. udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
  2. decydowanie o przekazywaniu zwłok szkołom wyższym,
  3. organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.
 17. Współdziałanie z organami państwowymi inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarno - higienicznego powiatu.
 18. Realizacja zadań Starosty w zakresie wynikającym z ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach, a w szczególności:
  1. sprawdzanie merytoryczne na wniosek sądu rejestrowego przedłożonych do sądu dokumentów dotyczących zakładania i rejestracji  stowarzyszeń oraz fundacji,
  2. nadzór nad działalnością fundacji i stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 19. Prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu iławskiego.
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie wynikającym z tej ustawy, a w szczególności:
  1. opracowywanie i realizacja Programu współpracy powiatu iławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami określonymi w ww. ustawie,
  2. wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem przez powiat zadań należących do sfery pożytku publicznego, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert,
  3. kontrola i nadzór nad realizacją przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ww. ustawie zadań zleconych przez powiat,
  4. opracowywanie zasad konsultowania i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ww. ustawie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 21. Współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.
 22. Współpraca z Radami Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Radami Działalności Pożytku Publicznego.
 23. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych oraz innych spraw wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 24. Udzielanie pomocy na zagospodarowanie się osobom przybyłym na podstawie wizy repatriacyjnej.
 25. Przygotowywanie projektów zezwoleń w sprawie prowadzenia na terytorium kraju działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 26. Koordynowanie całokształtu spraw związanych z realizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  1. przygotowywanie i realizacja procedur zamówień publicznych zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych Starostwa,
  2. organizowanie pracy Komisji Przetargowej,
  3. prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
  4. przygotowywanie sprawozdań dotyczących udzielonych zamówień publicznych.
 27. Realizacja zadań z zakresu obronności, w tym na potrzeby obronne państwa, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
  1. w zakresie obronności:
   1. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
   2. zabezpieczenie organizacji oraz funkcjonowania stanowiska kierowania Starosty,
   3. planowanie oraz realizacja zadań akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek Sił Zbrojnych RP,
   4. planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego,
   5. wykonywanie, aktualizacja i uzgadnianie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Iławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz uruchamianie i realizacja zadań ujętych w tym Planie,
   6. planowanie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
   7. dokonywanie corocznych przeglądów obronnych w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przeglądów Obronnych,
   8. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
   9. organizowanie i zabezpieczenie prac Powiatowej Komisji Lekarskiej,
   10. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, planów i programów w zakresie obronności,
  2. w zakresie obrony cywilnej:
   1. tworzenie i przygotowywanie do działań formacji obrony cywilnej,
   2. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
   3. opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej i opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej
   4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
   5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
   6. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
   7. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury,
   8. w zakresie zarządzania kryzysowego:
   9. obsługa organizacyjno-techniczna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
   10. organizowanie współpracy z gminami i sąsiednimi powiatami na czas sytuacji kryzysowych,
   11. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
   12. opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   13. zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego,
   14. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
   15. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej, organizowanie działań na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej,
   16. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego,
   17. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu,
   18. prowadzenie analizy i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
   19. budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji i straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
   20. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie powiatu,
  3. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
   1. obsługa organizacyjno-techniczna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
   2. współdziałanie z szefami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 28. Organizacja pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  3. nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach województwa,
  4. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
  5. dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum.
 29. Realizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a w szczególności:
  1. przygotowywanie uchwały ustalającej wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
  2. organizowanie prowadzenia strzeżonego portu lub przystani.
 30. Współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi gmin powiatu.
 31. Współdziałanie z analogicznymi merytorycznie jednostkami powiatowymi i regionalnymi.
Do zakresu działania Biura Obsługi Organów Powiatu należy:
Wykonywanie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, a w szczególności:
 1. Organizacyjne przygotowywanie posiedzeń Rady Powiatu i Komisji, w tym powielanie i rozsyłanie materiałów.
 2. Zapewnienie obsługi technicznej sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu i posiedzeń Komisji, w tym sporządzanie protokołów i kompletowanie materiałów i dokumentacji z ww. sesji i posiedzeń.  
 3. Koordynacja działań prowadzących do powstania uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz czuwanie nad zachowaniem właściwych terminów, a następnie przekazaniem tych uchwał do realizujących je podmiotów.
 4. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu, uchwał Zarządu Powiatu i wniosków Komisji Rady.
 5. Prowadzenie rejestru zapytań i interpelacji Radnych.
 6. Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady Powiatu.
 7. Prowadzenie rejestru prawa miejscowego.
 8. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie obsługi organów powiatu.
 
Do zakresu działania Referatu Administracyjno – Gospodarczego należy:
 1. Organizacja obsługi organizacyjno – gospodarczej Starostwa, w tym:
  1. wyposażenie biur,
  2. zaopatrzenie w sprzęt techniczny (komputery, kserokopiarki, faksy i inne),
  3. zabezpieczenie w materiały biurowe i druki,
  4. zabezpieczenie w niezbędne czasopisma oraz literaturę prawną,
  5. zamawianie, w uzgodnieniu z Sekretarzem, pieczęci urzędowych i stempli Starostwa oraz prowadzenie ich rejestru.
 2. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynku będącego siedzibą Starostwa.
  1. Zabezpieczenie fizyczne obiektu Starostwa – siedziby Urzędu.
  2. Obsługa centrali telefonicznej i kserokopiarki w Punkcie Informacyjnym.
  3. Prowadzenie zakładowego zbioru bibliotecznego.
 3. Prowadzenie obsługi technicznej Starostwa, w tym:
  1. utrzymanie czystości obiektów,
  2. dozór obiektów,
  3. zabezpieczenie doraźnych napraw i konserwacji,
  4. kierowanie, utrzymanie, zabezpieczenie własnego transportu zakładowego,
  5. inne zadania wg określonych potrzeb.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych o niskiej wartości.
 5. Obsługa imprez, spotkań i narad organizowanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z najmem i użytkowaniem lokali, w tym wykorzystywania sal narad i innych pomieszczeń przez instytucje i organizacje pozarządowe.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-22 08:42:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-22 08:43:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 11:50:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony