ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DECYZJA NR 625/2021 dot. wniosku o pozwolenie na budowę

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
 
DECYZJA NR 625/2021
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia  13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę1) z dnia: 30.07.2021 r.
zatwierdzam projekt budowlany 2) i udzielam pozwolenia na budowę 1) dla: Andrzej Kozicki Kałduny 21A 14-200 Iława
 
obejmujące: budowę dwóch budynków inwentarskich do hodowli indyków, wolnostojących, niepodpiwniczonych, parterowych wraz z infrastrukturą techniczną (zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacyjna do zbiornika szczelnego, wewnętrzna linia zasilająca, zewnętrzna instalacja gazowa, zewnętrzna instalacja ppoż.)
położone:  na działce nr 29/2 obręb Kałduny gm. Iława.
autorzy projektu: mgr inż. arch. Łukasz Krawiecki upr. bud. nr 13/WMOKK/2019 w spec. archit. - wpisany na listę okręgowej izby architektów/inżynierów1 pod numerem WM-0310. spr.. mgr inż. arch. Michał Kamiński upr. bud. nr WAM/0040/PWOK/15 i nr 23/WMOKK/2017 w spec. konst.-bud. i archit. - wpisany na listę okręgowej izby architektów i inżynierów1 pod numerem WAM/BO/0087/15, WM-0281. mgr inż. Łukasz Kamiński upr. bud. nr WAM/0089/PWOK/14  i nr WAM/0042/ZOOS/18 w spec. konst.-bud. i inst. - w zak. inst. sanit. - wpisany na listę okręgowej izby architektów/inżynierów1 pod numerem WAM/BO/0028/15. spr. - inż. Piotr Święcki upr. bud. nr WAM/0125/POOS/06 w spec. inst. - w zak. inst. sanit. - wpisany na listę okręgowej izby architektów/inżynierów1 pod numerem WAM/IS/0010/07. mgr inż. Zbigniew Elminowski upr. bud. nr WAM/0067/PWOE/11 w spec. inst. - w zak. inst. elektr. - wpisany na listę okręgowej izby architektów/inżynierów1 pod numerem WAM/IE/0089/11. spr. - mgr inż. Jarosław Pankowski upr. bud. nr WAM/0014/PWOE/10 w spec. inst. - w zak. inst. elektr. - wpisany na listę okręgowej izby architektów/inżynierów1 pod numerem WAM/IE/0067/08.
 
z zachowaniem następujących warunków:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót  budowlanych:
a) obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) budowa winna być wykonywana zgodnie z wyżej zatwierdzonym projektem budowlanym, który jest integralną częścią niniejszej decyzji i stanowi załącznik nr 1, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, w tym bhp i ochrony środowiska, pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,
c) powiadomić wszystkich właścicieli (zarządców) sieci uzbrojenia technicznego i zarząd drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych. Uzyskać ewentualne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenie na wycinkę drzew.
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: -
3) terminy rozbiórki:
     a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania:  -
     b) tymczasowych obiektów budowlanych:  -
4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
     a) ustanowić kierownika budowy
    b) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - § 2 ust. 2 i § 3 pkt 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
wynikających z treści art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 3).
 
UZASADNIENIE
 
            Niniejszy wniosek dotyczy inwestycji polegającej budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli indyków wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 29/2 obręb Kałduny gmina Iława.
Wraz z niniejszym wnioskiem Inwestor przedłożył:
  1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego opracowanego 05.07.2021 r., wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  2. oświadczenie z dnia 30.07.2021 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.04.2021 r., o oznaczeniu RLP.6220.4.2021, ostateczną z dniem 20.05.2021  r., o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
            Stosownie do przepisu art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego   w związku z art. 3 pkt. 6 i 7 Prawa budowlanego, opisana wyżej Inwestycja wymaga uzyskania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę.
Organem właściwym do rozpoznania niniejszego wniosku oraz wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Starosta Powiatu Iławskiego stosowanie do treści przepisów art. 80 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego w związku z art. 81 ust. 1 pkt. 2  Prawa budowlanego w związku z art. 82 Prawa budowlanego.
            Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stronami postępowania wszczętego w związku ze złożeniem niniejszego wniosku są: Inwestor – wnioskodawca i właściciele działek sąsiednich.
            Ustalony przez tutejszy organ obszar oddziaływania Inwestycji obejmuje działki nr 29/2, 3231/1, 27, 28, 30/3 obręb Kałduny gm. Iława.  Został on wyznaczony  zgodnie z definicją zawartą         w przepisie art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:
  1. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
jak również z uwzględnieniem funkcji, formy i konstrukcji projektowanych obiektów oraz innych ich cech charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu Inwestycji. Obszar oddziaływania został wyznaczony na podstawie informacji zawartych w decyzji środowiskowej jak również w projekcie budowlanym.
            Niniejszym wniosek spełnia wszelkie wymogi przewidziane przepisami Prawa budowlanego oraz zasługuje na uwzględnienie, z poniżej wskazanych względów.
            Stosownie do przepisu art. 32 ust. 4 pkt. 2 Prawa budowlanego oraz art. 33 ust. 2 pkt. 2 Prawa Budowlanego przedłożono oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
            Przedłożone zostały cztery egzemplarze projektu budowlanego z 05.07.2021 r., wraz  z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu. Przedłożony projekt budowlany stosownie do treści przepisu art. 35 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego jest zgodny z zapisami Uchwały nr XIII/108/2003 Rady Gminy w Iławie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława oraz Uchwały nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Iława z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława.
            Projekt budowlany zawiera wszelkie konieczne elementy wskazane w przepisie art. 34 ust. 2 Prawa budowlanego. Jednocześnie, został on wykonany oraz sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i posada wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia oraz opinie (przepis art. 35 ust. 1 pkt. 3 i 4 Prawa budowlanego) co potwierdza oświadczenie (wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego) złożone przez projektantów i sprawdzających, posiadających wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej; architektonicznej; elektroenergetycznej i sanitarnej, legitymujących się aktualnym na dzień sporządzenia projektu zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego jak również zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).
Uznać należy również, że wchodzący w skład projektu budowlanego projekt zagospodarowania działki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (art. 35 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego).
Przedłożony projekt budowlany zgodny jest z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa   w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku         i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko, która odnośnie niniejszej inwestycji została wydana przez Wójta Gminy Iława, dnia 20.04.2021 r., stała się ostateczna z dniem 20.05.2021 r., a która stanowi załącznik do niniejszego wniosku (stosownie do treści przepisu art. 35 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego). W przedmiotowej decyzji właściwy organ określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację Inwestycji.   W powyższej decyzji planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko stosownie do treści przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji uwzględniono wyniki uzgodnień i opinii, ustaleń zawartych w raporcie  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  i wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. Tym samym, uznać należy iż Inwestycja objęta niniejszym wnioskiem spełnia wszelkie wymogi zawarte w przepisach z zakresu ochrony środowiska.
Mając na uwadze powyższe uznać należy, że spełnione zostały wymogi opisane w przepisach art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego. Stąd też,  na podstawie przepisu art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego organ zobligowany jest do uwzględnienia niniejszego wniosku i wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz w przedmiocie pozwolenia na budowę, w zakresie opisanej na wstępie oraz w petitum wniosku.
            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie    za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
            Zgodnie art. 107 § 1 pkt 7 Kpa informuję o prawie do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna - art. 127a § 2 Kpa, co oznacza, że nie jest od niej możliwe wniesienie odwołania ani skargi do sądu administracyjnego.
           
ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ
 
            Za wydanie niniejszej decyzji dokonano opłaty skarbowej w wysokości 119,00 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
     1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz    przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w     art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
     2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego  stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym  mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
     3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
__________________
1) Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.
2) Należy wpisać „budowlany” lub „rozbiórki”.
3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1–4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) .
4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.
5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysła Gajewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-01 13:17:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-01 13:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-01 13:18:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji