ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 101/2, położonej w obrębie nr 5 miasta Lubawa

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-10 09:14:46 przez Robert Osicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:
 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka Nr 101/2, obręb Nr 5, miasto Lubawa, Księga wieczysta Nr EL1I/00050022/2,
 
2. Powierzchnia całej nieruchomości: 0,3325 ha,
 
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona numerem działki 101/2 o powierzchni 0,3325 ha, położona w obrębie Nr 5, miasta Lubawa. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, stanowi w znacznej części teren płaski, nieogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Działka leży w zasięgu sieci elektroenergetycznej. W księdze wieczystej nr EL1I/00050022/2 ujawniony jest wpis dotyczący służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Energa - Operator S.A. w związku z posadowieniem linii kablowej nn 0,4 kV, która zlokalizowana jest na działce 101/1.
 
4. Przeznaczenie nieruchomości: obszar objęty działką Nr 101/2, położoną w obrębie Nr 5, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, przeznaczony jest jako:
- tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbolem 22.1.ZP
- tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem 22.1.UMN
 
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220.170,-zł (w tym 23%VAT) (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100).
 
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 40.000,-zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 9 grudnia 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA.  z dopiskiem „wadium-Lubawa 101/2”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
 
7. Minimalna wysokość postąpienia: 2.210,- zł
 
8. Przetarg odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
 
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
11. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
 
12. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
14. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz 1359).
 
Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl oraz  podlega publikacji w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-63

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Mówiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-10 08:57:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Osicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-10 09:14:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Osicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10 09:14:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony