ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Od Młodszego referenta do Specjalisty

Miejsce pracy: Iława

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2017-05-08

Ogłoszono dnia: 2017-05-08 przez Marek Polański

Termin składania dokumentów: 2017-05-22 09:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Iławie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe  magisterskie,  mile  widziane o  kierunku  geodezja i  kartografia,
 2. co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 3. znajomość obsługi programów  EWOPIS    i  EWMAPA,
 4. kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 5. kandydat nie był skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. kandydat  cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 8. kandydat wyrazi  zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość następujących przepisów prawa:
  1. ustawy z  dnia 17  maja  1989 r.  Prawo  geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629  z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  2. ustawy z dnia  21  sierpnia 1997  roku  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 2147  z późn. zm.),
  3. rozporządzenia z dnia 29 marca 2011 roku Ministra Rozwoju Regionalnego   i  Budownictwa w sprawie  ewidencji  gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku,poz. 1034 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2016 roku,  poz. 814 z późn. zm),
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922),     
  6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016  roku poz. 23  z późn. zm.),
  7. rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U.  Nr 14,poz. 67 z późn. zm.).
 2. biegła znajomość obsługi komputera.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji gruntów  i budynków w systemie EWOPIS dla miast Iławy i Lubawy,
 2. bieżące zawiadamianie zainteresowanych jednostek o zaistniałych zmianach w operacie ewidencji gruntów,
 3. wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
 4. przygotowywanie decyzji o wprowadzaniu zmian do operatu ewidencji gruntów,
 5. opracowywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań związanych z ewidencją gruntów,
 6. aktualizacja „ rejestru cen i wartości nieruchomości” – miasta : Iława i Lubawa.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. praca związana z  obsługą klienta Starostwa Powiatowego w Iławie,
 3. praca zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie  Pracy  Starostwa Powiatowego w Iławie,
 4. praca wykonywana w pomieszczaniach biurowych,
 5. praca wymagająca  umiejętności  współpracy z innymi urzędami, instytucjami  i współpracownikami,
 6. pracownik wykonuje polecenia służbowe  bezpośredniego przełożonego.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

9,24

V. Wymagane dokumenty:

Oferta  kandydata powinna zawierać w szczególności :   
 1. kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. Curriculum Vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 4. kserokopię  dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 5. kopie dokumentów  stwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 6. kserokopie świadectw pracy, ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących,
 7. oświadczenie kandydata, że  nie był  skazany prawomocnym  wyrokiem sądu
  • za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego oraz za umyślne
  • przestępstwo skarbowe, 
 8. oświadczenie  kandydata, że  posiada  pełną zdolność do czynności prawnych  oraz  korzysta  z pełni praw   publicznych,
 9. oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135) do celów  przygotowania  i przeprowadzenia  naboru  na w/w  stanowisko.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-22 09:00:00
b. Sposób:
Kandydaci powinni składać oferty w zamkniętych kopertach z podaniem  adresu zwrotnego  z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracy  w Wydziale   Geodezji i Nieruchomości Starostwa  Powiatowego   Iławie    Ogłoszenie Nr  1/2017 z 8   maja   2017 r."
 
Termin składania ofert -  do   dnia   22   maja    2017    roku do godziny  9 00  w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, ul.Gen. Wł. Andersa 2 a, pokój nr  115  (sekretariat).
 
W razie przesłania przez kandydata dokumentów aplikacyjnych pocztą, za datę i godzinę  ich doręczenia  uważać się  będzie datę i godzinę  ich wpływu  do Starostwa.
Informujemy,   że   dokumenty  składane   przez   kandydatów  pozostaną   gromadzone w Starostwie Powiatowym w Iławie, a dane osobowe  kandydatów będą przetwarzane  najpóźniej po zakończeniu  sprawdzenia ewentualnej poprawności przeprowadzonego naboru przez organy do tego uprawnione.

VII. Informacje dodatkowe:

ZASADY  NABORU  NA  STANOWISKO
Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja  powołana  Zarządzeniem Starosty Powiatu  Iławskiego w  4   etapach postępowania:

I   e t a p

Analiza dokumentów, polegająca na zapoznaniu się przez Komisję z  dokumentami  złożonymi przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest  ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

II   e t a p

Do drugiego etapu  postępowania zostaną zakwalifikowani kandydaci spełniający wymagania formalne. W drugim etapie zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny. O  terminie  egzaminu  teoretycznego zakwalifikowani  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Egzamin teoretyczny będzie sprawdzeniem znajomości:
 1. ustawy z  dnia 17  maja  1989 r.  Prawo  geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629  z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
 2. ustawy z dnia  21  sierpnia 1997  roku  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.  z 2016 roku poz. 2147  z późn. zm.),
 3. rozporządzenia z dnia 29 marca 2011 roku Ministra Rozwoju Regionalnego  i  Budownictwa w sprawie  ewidencji  gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku,  poz. 1034 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   ( Dz. U. z 2016 roku,  poz. 814 z późn. zm),
 5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922),     
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016  roku poz. 23  z późn. zm.),
 7. rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów  z dnia    18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 
III  e t a p

Do  trzeciego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 50 %  poprawnych odpowiedzi z  egzaminu teoretycznego.Trzecim etapem postępowania w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko będzie egzamin praktyczny ze znajomości programów  EWOPIS, EWMAPA. Kandydat otrzyma do wykonania trzy ćwiczenia sprawdzające umiejętność obsługi programów.
 
IV  e t a p

Czwartym etapem postępowania będzie rozmowa kwalifikacyjna, która  będzie dotyczyć  predyspozycji kandydata  do pracy na  stanowisku. Po  zakończonym IV etapie  postępowania  Komisja  dokona wyboru kandydata  i  przedstawi  propozycję  Staroście  Powiatu Iławskiego.
 
Informacji na temat naboru na stanowisko udzielają:
 1. Ryszard  Kabat – Dyrektor  Wydziału  Geodezji i Nieruchomości, pok.  315,  tel. (89) 6490760,
 2. Anna Lenarcik - Główny Specjalista do spraw kadr –pok.104, tel. (89) 6490722.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Polański Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Polański Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 11:33:20
Wprowadził informację do BIP: Aleksandra Łużyńska Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 12:38:45
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Łużyńska Data ostatniej zmiany: 2017-06-01 14:29:33
Artykuł był wyświetlony: 1383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu