ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Druki ›
 • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa ›
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ›

  Naczelnik: Mateusz Szauer

  Siedziba:

  Starostwo Powiatowe w Iławie ul. gen Władysława Andersa 2a 14-200 Iława

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Wydawanie decyzji, wypełnianie obowiązków i wykonywanie zadań według kompetencji wynikających z ustaw: prawo wodne, o odpadach, prawo ochrony środowiska, prawo geologiczne i górnicze, o rybactwie śródlądowym, o lasach, o ochronie przyrody, prawo łowieckie, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  a w szczególności:
  1. Sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska, planu gospodarki odpadami i raportów z ich wykonania.
  2. Opiniowanie wojewódzkiego i gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.
  3. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie:
  - publicznie dostępnych wykazów dokumentów,
  - postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa.
  4. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.
  5. Opiniowanie programów ochrony powietrza opracowanych przez Marszałka Województwa.
  6. Udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń będących
        w kompetencji starosty, w szczególności:
  a) na wytwarzanie odpadów,
  b) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  c) zintegrowanych,
  d) wodnoprawnych.
  7.   Wydawanie decyzji będących w kompetencji Starosty, a w szczególności:
  a) zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  b) udzielających i cofających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
      zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  c) zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowiska,
  d) zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części,
  e) o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia jego
      przekroczenia,
  f) wstrzymujących działalność wytwórcy odpadów objętych programem
      gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacją o wytwarzanych odpadach
      oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  g) nakładających na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązek
      zagospodarowania tych odpadów jeżeli wymagają tego względy ochrony życia
      lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska,
  h) sprzeciwu do złożonej informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
      gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz zgłoszenia instalacji, z której
      emisja gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia,
  i) ustalającej linię brzegową wód,
  j) ustanawiającej strefę ochrony bezpośredniej ujęć wód,
  k) o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia
      wodnoprawnego,
  l) ustanawiającej strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych,
  m) zezwalających na przegradzanie wód rybackimi narzędziami połowowymi,
  n) określających opłatę za poszukiwanie, rozpoznanie lub wydobywanie kopalin,
  o) zezwalających na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości będących
      własnością gmin oraz na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,
  p) wymierzających administracyjną karę pieniężną za: usuwanie drzew 
       lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie terenów zieleni, drzew
       lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych 
       lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych 
       oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności
       – na terenach będących własnością gmin,
  r) zezwalających na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów i ich 
     mieszańców.
  8.   Wydawanie decyzji z zakresu rekultywacji gruntów.
  9.   Nakładanie w drodze decyzji obowiązków m.in. do:
         a) prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku,
         b) sporządzanie przeglądów ekologicznych,
         c) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
         d) przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
         e) wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących
             własności Skarbu Państwa,
         f) wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
  10.  Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania
         zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
         lub unieszkodliwiania odpadów
  11. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
        gospodarowania wytwarzanymi odpadami.
  12. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie
        gazów i pyłów do powietrza.
  13. Przygotowywanie uchwał Zarządu i Rady Powiatu wynikających z obowiązujących
        przepisów prawa ochrony środowiska, m.in. związanych z tworzeniem obszaru
        ograniczonego użytkowania, ograniczeniem lub zakazem używania jednostek
        pływających lub niektórych ich rodzajów.
  14. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska w zakresie
        objętym właściwością, w tym występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony
        środowiska o podejmowanie odpowiednich działań.
  15. Występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw
        przepisom o ochronie środowiska.
  16. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami finansowymi
        przeznaczonymi na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
  17. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawanie kart
         wędkarskich.
  18. Nadzór nad konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie
        wynikającym z ustawy prawo wodne.
  19. Wydawanie decyzji o utworzeniu spółki, zatwierdzanie lub nadawanie statutu
        spółkom wodnym, zatwierdzanie uchwał o rozwiązaniu spółki wodnej.
  20. Sprawowanie nadzoru w oparciu o zawarte porozumienie nad realizacją zadań
         powierzonych nadleśnictwom państwowym nad lasami nie stanowiącymi własności
         Skarbu Państwa.
  21. Zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących
        własności Skarbu Państwa, nadzorowanie wykonania, oraz ich zatwierdzanie
        po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.
  22. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami funduszu leśnego
        przeznaczonego na zalesianie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
  23. Uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie go tego charakteru po uzgodnieniu
        z właścicielami lasów i po zasięgnięciu opinii właściwej pod względem terytorialnym
        gmin.
  24. Nadzór nad przestrzeganiem i prowadzeniem całokształtu postanowień ustawy o
        przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia a w szczególności wydawanie decyzji:
  a) o wstrzymaniu bądź przywróceniu wypłat ekwiwalentu z tytułu prowadzenia
      uprawy leśnej,
  b) przenoszącej prawa i obowiązki z tytułu prowadzenia uprawy leśnej w wyniku
      jej sprzedaży.
  25. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku 
        od zalesienia gruntu rolnego oraz zgłaszanie gruntu rolnego do przekwalifikowania 
        z urzędu na grunt leśnych, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów 
        o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
        Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie
        przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
        Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  26. Zmiana lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny
        w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.
  27. Opracowywanie informacji nt. sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Powiatu
        Iławskiego.
  28. Wypracowywanie celów strategicznych rozwoju obszarów wiejskich we współpracy
        z zainteresowanymi instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi
        i środowiskami naukowymi.
  29. Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt egzotycznych.
  30. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, przyjmowanie projektów prac
        geologicznych i dokumentacji geologicznych, wnoszenie sprzeciwu od zgłoszenia
        projektów prac geologicznych oraz wydawanie, przenoszenie, cofanie i wygaszanie
        koncesji geologicznych.
  31. Tworzenie lub wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
  32. Wystawianie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

  Telefon kontaktowy:

  089-649-0778

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Komunikacji ›
 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji ›