ˆ

Ostatnio dodane

Lista informacji

Ochrona Danych Osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie z siedzibą przy ul. 1 Maja 8B, 14-200 Iława, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Andrzej Jakubiak. Można się z nim skontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, w tym realizacji Państwa praw.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wynikających z przepisów prawa zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od prowadzonych przez urząd działań, np. instytucje szkoleniowe, pracodawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe.
 5. Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do ich przeniesienia  i prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i zgodne z art. 33 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.. W razie nie podania danych osobowych administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego wobec Pana/Pani.
 9. Dane osobowe osób bezrobotnych są profilowane, zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść: Walerian Polak Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 11:47:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 11:47:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 11:47:39
Artykuł był wyświetlony: 329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 08 maja 2019 r.
 
 
Starosta Powiatu Iławskiego, działając zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 
 
ZAWIADAMIA
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo – rowerowego, zlokalizowanej na działkach nr 99 obręb 11 miasto Iława, wydzielanych działkach nr 529/1, 529/2 (po podziale działki nr 529) i nr 531/1 (po podziale działki nr 531) obręb 12 miasto Iława, nr 127/3 obręb Czerwona Karczma gm. Iława, nr 143 obręb Wikielec gm. Iława oraz wydzielanych działkach nr 3127/3 (po podziale działki nr 3127/2) i nr 3138/1 (po podziale działki nr 3138) obręb Czerwona Karczma, gm. Iława, powiat Iławski, województwo Warmińsko – Mazurskie.
 
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (pokój nr 321 lub tel. 649-07-74) Starostwa Powiatowego w Iławie w siedzibie przy ul. Gen. Władysława Andersa 2A, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych - Biuletynach Informacji Publicznej urzędów (Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy Iława oraz Urzędu Miasta Iławy) oraz w prasie lokalnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-09
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Gajewski Data wprowadzenia do BIP 2019-05-09 14:39:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-09 14:39:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 07:47:54
Artykuł był wyświetlony: 312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu