ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 15:36:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Gen Andersa 2a, 14 – 200 Iława
www.powiat-ilawski.pl, e-mail:
ZATWIERDZENIE PROJEKTÓW STAŁEJ I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ LUB GMINNEJ
 
W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu iławskiego, wnioskodawca winien złożyć do organu zarządzającego ruchem (Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława), wniosek wraz z załączeniem co najmniej w dwóch  egzemplarzy projektu spełniającego wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2017r, poz. 784).

1. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, projekt powinien zawierać:
1)    plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2)    plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:        
a)  lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowych organizacji ruchu;
b) parametry geometrii drogi;                                                                              
3)     program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4)    zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5)   opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6)    przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7)     nazwisko i podpis projektanta.

2. Organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, może dopuścić  wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
1)     opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
2)     powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
3)     sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Projekt należy wykonać z w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

3.   Do projektu powinny być dołączone opinie:
1)    komendanta  powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,   z zastrzeżeniem pkt.3  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2017r, poz. 784).
2)    komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką,
3)    zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
4)    organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust.2 i 3 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2017 r, poz. 784).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni, a   w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Zatwierdzenie projektu.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
1.  Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie złożonego projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi (Starosta – drogi powiatowe i gminne) albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzą właściwy dla danej drogi,
2.   Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.
3.   W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Starostwo Powiatowe w Iławie, ul Gen. Andersa 2a, sekretariat  pokój nr 115 - piętro I.
Poniedziałek- piątek od godz. 7.15 do godz. 15.15.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych lub gminnych można uzyskać pod tel. (089)6490715 lub (089)6490734
 
PODSTAWA PRAWNA:
 
1.   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.  z 2017r. poz. 1260 ze zm.).
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

 
OPŁATY:
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości:
- 17 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
- 17 zł + 5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury).

Załączniki:
1. WNIOSEK o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.
2. Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej/czasowej organizacji ruchu na drodze/ulicy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Polański Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 15:36:51
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Syguła Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 15:36:51
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Polak Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 15:36:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Gerych Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 12:39:26
Artykuł był wyświetlony: 4684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu